Criteris d’avaluació i promoció

Els criteris d’avaluació serveixen de referència per valorar el progressiu grau d’adquisició de les distintes competències.

En el nostre centre:

L’avaluació serà:

De processos, és a dir, es valorarà el procés realitzat per cada alumne, les dificultats observades i l’evolució que ha realitzat.

Contínua, és a dir, té per objecte constatar els avenços del’alumnat i detectar les dificultats tan bon punt es produeixin, esbrinar-ne les causes i adoptar, ràpidament, les mesures necessàries perquè l’alumnat pugui continuar amb èxit (millorar) el seu procés d’aprenentatge.

L’activitat diària de classe serà la principal font d’informació respecte als progressos en els aprenentatges. Per aquest motiu l’alumne/a serà informat dels procediments formals i de les pautes d’observació sistemàtica a fi de desenvolupar-los la capacitat d ’aprendre a aprendre (competència transversal 5a). Serà, doncs, avaluable:

  • els exercicis anunciats
  • els exercicis sense anunciar
  • el treball a casa
  • el treball a classe
  • els treballs especials (Òmnium, Jocs Florals, recer ca, ampliació temes, investigació, laboratori, recensióllibres, treball de síntesi i recerca,…)
  • l’atenció a classe
  • les intervencions a classe
  • el grau d’interès en la matèria
  • la puntualitat i assistència
  • les aportacions individuals en els treballs en grup realitzats a l’aula
  • la presentació acurada del material de cada matèria
  • la cura i la utilització del propi material
  • el respecte als professors i als companys
  • la participació i interès en les sortides culturals

Diferenciada, és a dir es valorarà l’aprenentatge dels alumnes matèria a matèria (i no de forma global) a fi de constatar els avenços de l’alumne/a en cadascuna de les matèries.

L’avaluació tindrà caràcter formatiu, regulador i orientador dels procés educatiu, és a dir, ha de servir no tan sols per a que l’alumne/a millori el seu aprenentatge sinó també per a millorar els processos d’ensenyament emprats i la pràctica docent. L’avaluació ha de constatar l’assoliment dels resultats de l’aprenentatge.

El centre establirà mesures de comunicació periòdica amb els pares o tutors, tant individualment com en grup, per tal de mantenir-los informats del procés d’ensenyament-aprenentatge i del d’avaluació.

Els referents per a l’avaluació són:

  • L’assoliment de les competències bàsiques (CB)
  • Els objectius de curs
  • Els criteris d’avaluació de cada matèria on es tindrà en consideració:
   • els diferents elements del currículum els controls,
   • el treball diari,
   • l’interès i l’esforç per progressar demostrat per l’alumne/a
  • Els criteris de promoció de curs per determinar si un alumne/a passa de curs. Es tindrà en consideració l’assoliment de les competències bàsiques (CB) i els objectius de les diferents matèries.
  • Els criteris d’avaluació d’etapa per determinar la superació de la mateixa i per a l’obtenció del ESO. Es tindrà en consideració l’assoliment de les competències bàsiques (CB) i els objectius generals de l’etapa.

El centre fomentarà la lectura en totes les matèries, com a factor bàsic per el desenvolupament de les competències bàsiques i per l’adquisició dels objectius educatius de l’etapa.

En totes les matèries es treballaran la comprensió lectora, l’expressió oral i escrita, la comunicació audiovisual, les tecnologies de la informació i la comunicació, i l’educació en valors.

Criteris de promoció

 • L’alumne promociona de curs quan ha superat els objectius de les matèries o té qualificació negativa en dues matèries com a màxim.
 • Ha de repetir curs si té avaluació negativa en tres matèries o més.
 • Excepcionalment l’equip docent pot decidir el pas de curs amb tres matèries suspeses si:
  • això no li ha d’impedir seguir amb èxit el curs següent,
  • té expectatives favorables de recuperació
  • el pas de curs beneficiarà la seva evolució personal i acadèmica.

Aquesta decisió requereix el vot favorable de la majoria dels membres de l’equip docent presents en la sessió. En cas d’empat, el vot del tutor o tutora serà diriment.

 • Es pot repetir curs un sol cop, i dos cops com a màxim dins l’etapa.
 • Excepcionalment es pot repetir dos cops el 4t curs si no se n’ha repetit cap en cursos anteriors de l’etapa.

Avaluació extraordinària (setembre)

Amb la finalitat de garantir l’adquisició dels aprenentatges imprescindibles per prosseguir el procés educatiu amb èxit, quan durant el procés d’educació contínua es detecti que l’alumnat no progressa adequadament, el centre establirà les mesures pertinents de reforç educatiu i la realització d’activitats de recuperació.

 • Es consideren mesures de recuperació:
  • treballs d’estiu
  • treballs monogràfics
  • lectures
  • examens de recuperació de setembre

Recuperació cursos anteriors

 • El centre organitzarà la recuperació de les matèries pendents de cursos anteriors durant l’avaluació continuada al llarg del’any escolar en curs.
 • Les famílies rebran informació d’aquestes recuperacions.
La nova avaluació a l’ESO
educacio.gencat.cat
Amb motiu de la publicació de l’Ordre ENS/108/2018, de 4 de juliol, per la qual es determinen el procediment, els documents i els requisits formals del procés d’avaluació a l’educació secundària obligatòria, està previst publicar un Document d’orientació sobre l’avaluació a l’ESO al llarg del primer trimestre del curs 2018-2019.

Ús de cookies

Aquest web utilitza "cookies" per millorar l'experiència de navegació. Si segueixes navegant entendrem que ho acceptes. Més informació. ACEPTAR

Aviso de cookies