Finalitat, objectius i currículum de l’etapa

Finalitat de l’Educació Secundària Obligatòria

1. La finalitat de l’educació secundària obligatòria és l’assoliment de les competències clau que permeti a tots els alumnes:

a)Assegurar un desenvolupament personal i social sòlid amb relació a l’autonomia personal, la interdependència amb altres persones i la gestió de l’afectivitat.

b) Desenvolupar en el nivell adequat, com a forma de coneixement reflexiu, de formació de pensament i d’expressió d’idees, les habilitats i competències culturals, personals i socials relatives a:

– L’expressió i la comprensió orals, l’expressió escrita i la comprensió lectora, les competències matemàtiques i les competències necessàries per a l’ús de les noves tecnologies i de la comunicació audiovisual.

– La comprensió dels elements bàsics del món en els aspectes científics, socials, culturals, religiosos i artístics, en particular aquells elements que permetin un coneixement i arrelament a Catalunya.

– La sensibilitat artística i la creativitat.

– La coresponsabilitat i el respecte a la igualtat de drets i d’oportunitats de les persones.

– El treball i l’estudi, individual i en equip, amb autonomia i capacitat crítica.

– La resolució de problemes de la vida quotidiana, la convivència i l’exercici responsable de la ciutadania.

– L’hàbit lector com a eina bàsica per accedir i construir coneixement i desplegar el potencial personal.

  1. L’educació secundària obligatòria ha de garantir la igualtat real d’oportunitats per desenvolupar les capacitats individuals, socials, intel·lectuals, artístiques, culturals i emocionals de tots els nois i les noies que cursen aquesta etapa. Per aconseguir-ho, cal una educació de qualitat adaptada a les necessitats de l’alumnat que afavoreixi l’èxit escolar i l’equitat en la seva aplicació i distribució en el territori.

Objectius

L’educació secundària obligatòria ha de contribuir al desenvolupament de les habilitats i les competències que permetin als alumnes:

a) Assumir amb responsabilitat els seus deures i exercir els seus drets respecte als altres, entendre el valor del diàleg, de la cooperació, de la solidaritat, del respecte als drets humans com a valors bàsics per a una ciutadania democràtica.

b) Desenvolupar i consolidar hàbits d’estudi, de treball individual i cooperatiu i de disciplina com a base indispensable per a un aprenentatge responsable i eficaç per aconseguir un desenvolupament personal equilibrat.

c) Valorar i respectar la diferència de sexes i la igualtat de drets i oportunitats entre ells. Rebutjar els estereotips que suposin discriminació entre homes i dones.

d) Enfortir les capacitats afectives en tots els àmbits de la personalitat i amb la relació amb els altres, i rebutjar la violència, els prejudicis de qualsevol tipus, els comportaments sexistes i resoldre els conflictes pacíficament.

e) Desenvolupar l’esperit emprenedor i la confiança en si mateix, el sentit crític, la iniciativa personal i la capacitat per aprendre a aprendre, planificar, prendre decisions i assumir responsabilitats.

f) Conèixer, valorar i respectar els valors bàsics i la manera de viure de la pròpia cultura i d’altres cultures en un marc de valors compartits, fomentant l’educació intercultural, la participació en el teixit associatiu del país, i respectar-ne el patrimoni artístic i cultural.

g) Identificar com a pròpies les característiques històriques, culturals, geogràfiques i socials de la societat catalana, i progressar en el sentiment de pertinença al país.

h) Adquirir unes bones habilitats comunicatives: una expressió i comprensió orals, una expressió escrita i una comprensió lectora correctes en llengua catalana, en llengua castellana i, en el seu cas, en aranès; i consolidar hàbits de lectura i comunicació empàtica, així com el coneixement, la lectura i l’estudi de la literatura.

i) Comprendre i expressar-se de manera apropiada en una o més llengües estrangeres.

j) Desenvolupar habilitats per a l’anàlisi crítica de la informació, en diferents suports, mitjançant instruments digitals i d’altres, per transformar la informació en coneixement propi, i comunicar-lo a través de diferents canals i formats.

k) Comprendre que el coneixement científic és un saber integrat que s’estructura en diverses disciplines, i conèixer i aplicar els mètodes de la ciència per identificar els problemes propis de cada àmbit per a la seva resolució i presa de decisions.

l) Gaudir i respectar la creació artística, comprendre els llenguatges de les diferents manifestacions artístiques i utilitzar diversos mitjans d’expressió i representació.

m) Valorar críticament els hàbits socials relacionats amb la salut, el consum i el medi ambient, i contribuir a la seva conservació i millora.

n) Conèixer i acceptar el funcionament del propi cos i el dels altres, respectar les diferències, afermar els hàbits de salut i incorporar la pràctica de l’activitat física i l’esport a la vida quotidiana per afavorir el desenvolupament personal i social.

o) Conèixer i valorar la dimensió humana de la sexualitat en tota la seva diversitat i preservar el dret a la igualtat i a la no-discriminació per raó d’orientació sexual.

p) Valorar la necessitat de l’ús segur i responsable de les tecnologies digitals, tenint cura de gestionar la pròpia identitat digital i el respecte a la dels altres.

Distribució d’hores

CURRICULARS 1r 2n 3r 4t
Ll. Castellana 3 3 3 3
Ll. Catalana 3 3 3 3
Ll. Estrangera 3 4 3 3
Ciències Socials 3 3 3 3
Matemàtiques 3 4 4 4
Biologia i Geologia 3 2
Física i Química 3 2
Tecnologia 2 2 2
Música 2 2
Visual i plàstica 2 2
Educació Física 2 2 2 2
Estructures comunes 1
Religió 1 1 1 1
Tutoria 1 1 1 1
Optatives 2 2 2 9
Total hores 30 30 30 30
COMPLEMENTÀRIES      

 

Educació en valors 1 1 1 1
Tècniques d’aprenentatge 1 1
English Drama 1 1
SERVEIS      

 

Esbarjo 2,5 2,5 2,5 2,5
TOTAL HORES 34,5 34,5 34,5 34,5

 

OPTATIVES 1r ESO

Matèria: Matemàtiques

Professora: Angel Bernal

Descripció: Les magnituds i la seva mesura aplicades al nostre entorn quotidià

Des de l’antiguitat l’home ha tingut la necessitat de mesurar el temps, els angles, les pendents de les construccions, la massa i el pes dels objectes, la capacitat dels recipients per a contenir líquids, la longitud i la distancia entre les poblacions, les superfícies dels terrenys i dels camps de conreu, els volums dels cossos, les forces que fan les màquines…

Aquestes i d’altres mesures són les que es treballaran en aquesta optativa de manera teòrica i pràctica en diferents espais: a l’aula, al pati, al laboratori, al carrer.. serà un treball conjunt d’aula i de camp.

 

Matèria: Llengua Anglesa

Professora: Anna Puigví

Descripció: Do you speak English? Yes, of course!

El teatre serà l’eina bàsica de l’assignatura per fomentar una millora de l’expressió oral en llengua anglesa. Ens endinsarem en el màgic món del teatre fent-ne un recorregut històric i aplicant-lo a l’actualitat. Treballarem  la creativitat, la comunicació verbal i no verbal a través d’exercicis pràctics que tindran com a objectiu aconseguir una major fluïdesa a l’hora d’expressar-te en anglès i perdre la por a parlar en públic.

 

Matèria: Llengua catalana

Professora:  Cristina García

Descripció: “Temps de lectura”

La llengua és un element viu i necessari per la comunicació: parlar, llegir, estudiar, jugar…, és un vehicle per a qualsevol aprenentatge, per tant cal reforçar els aspectes lingüístics bàsics per assolir un bon nivell de lectura i comprensió.

Aquesta optativa s’enfocarà bàsicament en la millora de la comprensió lectora dels alumnes a partir de textos i activitats de diferents tipologies que afavoreixin la comprensió lectora i desenvolupin la capacitat de prendre el llenguatge com objecte d’observació i anàlisi.

 

Matèria: Educació Visual i Plàstica

Professora:  Mònica Vilert

Descripció: La competència artística i cultural és un complement necessari i cabdal per al desenvolupament de la ciutadania, crítica i solidària de la societat del segle XXI. Per tant els objectius són:

–       Conèixer, comprendre, apreciar i valorar diferents manifestacions culturals i artístiques i utilitzar-les com a font d’enriquiment propi.

–       Començar a entrar en contacte amb diversos materials, suports i tècniques i saber-los utilitzar per aconseguir les nostres creacions.

–       Posar en funcionament la iniciativa, la imaginació i la creativitat per expressar-se mitjançant l’art.

Caldrà material especialitzat que cada alumne interessat haurà de portar.

  

OPTATIVES 2n ESO

Matèria: Llengua Francesa

Professora: Rosa Roca

Descripció: Aquesta optativa ajudarà l’alumne a aprendre a expressar i interpretar diferents tipus de discursos adequats a la situació comunicativa i en diferents contextos. Això suposa poder iniciar-se en la comunicació en llengua francesa a partir del vocabulari i estructures bàsiques.

 

Matèria: Llengua Anglesa

Professora: Anna Puigví

Descripció: Se’t fa difícil parlar en públic? Tens dificultats per expressar-te correctament en anglès? No problem!  Aquesta optativa t’ajudarà a solucionar-ho.

Durant aquest trimestre treballaràs la comprensió i l’expressió oral a través de la preparació i representació d’una obra de teatre. Tindràs l’oportunitat de dedicar temps a la millora de la teva pronunciació, a adquirir fluïdesa i a utilitzar elements no verbals per facilitar als altres la comprensió dels teus missatges, al mateix temps que coneixeràs una de les obres més conegudes de la literatura anglesa.

 

OPTATIVES 3r ESO

Matèria: Emprenedoria

Professora: Rosa Pursals

Descripció:

Què és ser un emprenedor? Quines capacitats tinc orientades al món laboral? Quins valors puc aportar al treball en equip? En aquesta matèria pretenem conèixer processos creatius per desenvolupar idees, aprofundir-les i transformar-les en realitats. Treballarem de manera pràctica la creació i aplicació de projectes, coneixerem exemples de joves emprenedors que han tirant endavant amb èxit projectes propis i descobrirem una nova manera de mirar el món laboral que passa per la creença ferma en les pròpies idees.

 

 Matèria: Llengua francesa

Professora: Rosa Roca

Descripció: Aquesta optativa ajudarà l’alumne a aprendre a expressar i interpretar diferents tipus de discursos adequats a la situació comunicativa i en diferents contextos, aprofundint  en el coneixement de la llengua i cultura franceses i en les habilitats comunicatives treballades en el crèdit de 2n curs. S’utilitzarà bàsicament material TIC.

 

Matèria: Cultura clàssica

Professora: Xavier López

Descripció: T’agradaria conèixer el teu passat i el perquè del teu present? Has sentit mai curiositat per descobrir per què les coses són com són i no pas d’una altra manera?

Amb aquesta matèria podràs contestar amb coneixement de causa aquestes preguntes i entendre que la cultura i la civilització dels pobles grecs i romans ens ha marcat  extraordinàriament i ens ha deixat un llegat importantíssim.

 

OPTATIVES ESPECÍFIQUES 4t ESO

Itinerari A:

Ciències i tecnologia

Biologia i geologia  Física i química

 

 

 

Tecnologia

 

 

 

Itinerari B:

Humanitats i ciències socials

 

Música

 

 

Francès Llatí
Itinerari C:

Artístic

 

Música Francès Visual i plàstica 
Itinerari D: Alternatiu *      

 

Ús de cookies

Aquest web utilitza "cookies" per millorar l'experiència de navegació. Si segueixes navegant entendrem que ho acceptes. Més informació. ACEPTAR

Aviso de cookies