Caràcter Propi

CARÀCTER PROPI DE LES ESCOLES

COR DE MARIA I SANT JOSEP

 Preàmbul

La Constitució i la Llei d’Educació de Catalunya reconeixen el dret de tothom a l’educació i a la llibertat d’ensenyament. En conseqüència cal garantir l’exercici dels següents drets i llibertats:

 • el dret dels infants, adolescents i joves a una escola que promogui el ple desenvolupament de la persona en tots els seus aspectes de creixement físic, intel·lectual, afectiu, social i moral,
 • el dret dels pares a decidir el tipus d’educació que han de rebre els seus fills i a elegir l’escola que prefereixen,
 • el dret de les persones, grups socials i institucions amb capacitat per a l’educació per crear i dirigir escoles dins el marc democràtic de la nostra societat; i, per tant, que qualsevol grup amb aquestes garanties pugui impartir aquell tipus d’educació que expressi el seu CARÀCTER PROPI,
 • el dret de mestres, professors i professores a realitzar la seva acció docent amb llibertat, d’acord amb les característiques pròpies del centre.

Els poders públics, com a responsables del bé comú i garants dels drets i llibertats dels ciutadans i ciutadanes, han de fer possible l’exercici del dret de
tothom a l’educació i assegurar la gratuïtat de les escoles i la llibertat
d’ensenyament.

La nostra societat és certament plural i fa ús del dret de la llibertat d’ensenyament per oferir diverses propostes educatives que es tradueixen en l’actual diversitat d’escoles, públiques i privades, cadascuna d’elles amb el seu caràcter propi. Les Missioneres i la Fundació Educativa promovem les escoles COR DE MARIA i SANT JOSEP, el caràcter propi de les quals respon al nostre compromís cristià segons l’esperit del nostre fundador, el Dr. Joaquim Masmitjà.

El CARÀCTER PROPI de les escoles COR DE MARIA i SANT JOSEP queda reflectit en la nostra Proposta Educativa, la qual queda sintetitzada en els principis que exposem a continuació.

LA IDENTITAT DE LES NOSTRES ESCOLES

Les escoles COR DE MARIA I SANT JOSEP sorgeixen com a resposta a les necessitats de la societat. Per això, amb esperit de col·laboració i servei, cadascú dels nostres centres es defineixen com una escola:

 • CRISTIANA: on promovem la formació integral de l’alumnat d’acord amb els valors propis de la nostra cultura amb una concepció cristiana de la persona, de la vida i del món, i intentem participar activament en la transformació i millora de la societat.
 • CATALANA, que promou el coneixement de la realitat sociocultural de Catalunya, i té el català com a llengua pròpia.
 • OBERTA a tothom qui desitgi educar-hi els seus fills i les seves filles;
 • FAMILIAR, que compta amb el suport i l’estímul dels pares i de les mares dels alumnes, compromesos amb l’opció educativa pròpia del centre;
 • ACOLLIDORA, on tot el personal de l’escola s’implica per aconseguir que els alumnes i les famílies es trobin en un ambient agradable, on fa de bon estar, i tinguin la satisfacció de sentir que es troben en mans dels millors professionals de l’educació,
 • COMPROMESA, promovent la coresponsabilitat i la col·laboració amb les famílies encaminada al creixement de la dimensió humana i a la valoració de l’esforç com a eines per a la construcció d’una societat més humana i més justa;
 • AMB FORMACIÓ DE FUTUR, amb un equip docent i de col·laboradors que es comprometen a transmetre una educació de qualitat i coherent amb el CARÀCTER PROPI de les escoles COR DE MARIA i SANT JOSEP, amb especial atenció en l’aprenentatge amb les noves tecnologies i en el coneixement d’idiomes, eines imprescindibles a la societat global en què ens trobem;
 • CONCERTADA, que s’acull al finançament públic per tal de garantir la gratuïtat de l’educació, evitant així tota discriminació per motius econòmics;

En el marc del pluralisme escolar que caracteritza la nostra societat, la nostra escola se sent corresponsable del bé comú, i solidària dels drets de la resta d’escoles del país.

L’EDUCACIÓ CRISTIANA

A les nostres escoles procurem afavorir el creixement i la maduració de l’alumnat en totes les seves dimensions. Per això:

 • els ajudem a descobrir i potenciar les seves possibilitats físiques, intel·lectuals, afectives i espirituals;
 • eduquem la seva dimensió social i promovem que s’insereixin en el món d’una forma responsable i constructiva i s’hi comprometin;
 • fomentem els valors ètics i morals propis de l’humanisme cristià.

Com a escola cristiana oberta i respectuosa envers la llibertat de tot l’alumnat, el professorat i les famílies:

 • impartim cultura religiosa a través d’un plantejament, fonamentat i crític,
 • basat en una lectura antropològica i cultural de la Bíblia, com a base de la nostra cultura occidental i en la figura de Jesús de Natzaret com a model dels valors humans,
 • respectant el dret a la llibertat de consciència, les conviccions religioses i morals, la dignitat, la integritat i intimitat de tots els membres de la comunitat educativa,
 • educant en el fet religiós i els valors de les diferents tradicions aprofundint més en les més arrelades a Catalunya,
 • considerant la espiritualitat com a dret i la religió com a opció. Amb l’objectiu de la maduresa espiritual atès que ens adrecem a la capacitat de raonar de l’alumne amb la finalitat que trobin un sentit a la vida.
 • eduquem per a la llibertat, la justícia, la solidaritat i la pau, conscients que el conreu d’aquests valors és especialment urgent en la nostra societat.

LA NOSTRA COMUNITAT EDUCATIVA

La Congregació de les Missioneres Cor de Maria, a través de la seva Fundació Educativa, organitza els seus centres com a comunitats educatives, integrades per patrons i patrones de les Fundacions, educadors, pares i mares, alumnes, la direcció de l’escola i tots aquells que col·laboren en la realització dels objectius proposats en aquest CARÀCTER PROPI. El conjunt d’estaments i persones que la formen ens integrem harmònicament, i tots som coresponsables de la tasca educativa, cadascú dins la funció que li correspon.

 • La Congregació Missioneres Cor de Maria, La Fundació Educativa i les Fundacions de cadascuna de les escoles Cor de Maria i Sant Josep, són responsables de comunicar i garantir l’aplicació d’aquells principis i criteris d’actuació que garanteixin la qualitat de l’educació cristiana que volem impartir.
 • Els alumnes són els primers protagonistes de la seva formació. Intervenen activament en la vida de l’escola segons les exigències i possibilitats pròpies de cada edat, assumint responsabilitats proporcionades a la seva capacitat.
 • El personal docent té un paper decisiu en l’escola, ja que està directament implicat en la preparació, realització i avaluació del Projecte Educatiu.
 • Les famílies, com a principals responsables de l’educació dels infants i adolescents, participen activament en la vida de l’escola, col·laborant amb el personal del centre. Sense aquesta col·laboració és impossible garantir l’èxit de la tasca educativa de l’escola. També presten el seu suport en l’organització del centre, sobretot a través de l’Associació de Pares i Mares d’Alumnes i amb la seva activitat en el Consell Escolar.
 • El personal no docent (PAS) presta una valuosa cooperació acomplint funcions imprescindibles per a la correcta marxa del centre.

Assolir que l’escola sigui una autèntica comunitat educativa és conseqüència del model d’educació cristiana que volem transmetre al nostre alumnat.

EL NOSTRE ESTIL

L’estil de vida i de manera de fer de les nostres escoles és fruit de l’esperit propi de les primeres comunitats COR DE MARIA, i remarca aquests punts:

 • Actitud acollidora i senzilla, creadora d’un ambient familiar, que facilita el fet d’obrir-se als altres i participar en la vida de grup.
 • Capacitat de comprensió, que ajuda l’alumne a la pròpia acceptació i creixement.
 • Esperit crític i creador, que prepara l’alumne per col·laborar en una autèntica transformació de la societat.
 • Capacitat d’harmonitzar exigència amb flexibilitat, conscients que som protagonistes de la construcció d’un món que ha de ser més just i més lliure, però a la vegada més respectuós i més fraternal.
 • Actitud solidària per participar en aquelles obres que puguin ser realitzades en bé dels qui ens envolten i de tota la humanitat, especialment dels més necessitats.
 • Obertura al diàleg, que afavoreix la comunicació i el coneixement mutu en un ambient feliç de confiança recíproca.
 • Simplicitat, joia i bon humor, elements imprescindibles per construir una comunitat feliç de treball i amistat.
 • Pau, fruit de l’esforç individual i col·lectiu per assolir, amb il·lusió, aquest estil de vida que proposem.

ALGUNS TRETS BÀSICS DE LA NOSTRA ACCIÓ EDUCATIVA

L’educació que desitgem oferir a famílies i alumnes requereix una acció
coordinada per part de tots. Només així aconseguirem assolir els seus objectius. Per això,

 • orientem l’alumnat en el seu treball formatiu per tal que descobreixin les seves aptituds i limitacions i, un cop acceptades, puguin desenvolupar al màxim totes les seves capacitats;
 • desvetllem el seu esperit crític per tal que siguin conscients i responsables de les seves idees i, oberts a les idees dels altres, siguin capaços de valorar-les en la seva justa mesura;
 • afavorim una educació activa i dinàmica en la qual l’alumne sigui el protagonista del seu aprenentatge i de la seva educació, promovent l’adquisició d’habilitats i coneixements, i potenciant les relacions de cooperació amb els companys;
 • posem els avenços tecnològics al servei de l’educació i preparem els alumnes per a la vida, ensenyant-los a comprendre i a discernir les diverses formes d’expressió i de comunicació que són habituals en la nostra societat;
 • projectem l’educació més enllà de l’aula i de l’horari lectiu, a través d’activitats formatives que ajuden als alumnes a obrir-se a un món de dimensions cada dia més àmplies i a prendre part en iniciatives socials i pastorals.

Un procés d’avaluació contínua ens permet de verificar el nivell de qualitat de
l’acció educativa de l’escola, la seva adequació als interessos i necessitats de famílies i alumnes i l’assoliment de tots els objectius que ens proposem.

EL NOSTRE MODEL DE GESTIÓ

Missioneres, Fundació Educativa i Patronats de les Fundacions Cor de Maria i Sant Josep, com a Institució Titular, pares i mares, professorat i personal d’administració i serveis, realitzem conjuntament una tasca comuna i que dóna sentit als nostres esforços i il·lusions: la formació integral de l’alumnat. Amb aquesta finalitat,

 • procurem que la participació de tots i totes en la vida de l’escola ens ajudi a consolidar la Comunitat Educativa i a realitzar el Projecte Educatiu;
 • tenim unes Normes d’Organització i Funcionament del Centre que regulen el funcionament de l’escola i garanteixen l’adequada coordinació de tots els estaments i persones que intervenim en l’acció educativa;
 • el Consell Escolar promou l’actualització del Projecte Educatiu, afavoreix la inserció en l’entorn social, i fomenta la coresponsabilitat. El bon resultat de la seva gestió és fruit de la competència, disponibilitat, coherència i compromís de tots i cadascun dels seus membres.

Per tal que les nostres escoles Cor de Maria i Sant Josep siguin autèntiques  comunitats educatives, els membres dels diferents sectors tenen el deures d’acceptar, respectar I actuar en conseqüència amb aquest CARÀCTER PROPI.

Ús de cookies

Aquest web utilitza "cookies" per millorar l'experiència de navegació. Si segueixes navegant entendrem que ho acceptes. Més informació. ACEPTAR

Aviso de cookies