Relació de serveis

ACOLLIDA MATINAL

Servei ofert per personal del centre, que s’inicia a les 7:45 hores, on es dóna la possibilitat d’aprendre, jugar, manipular i repassar continguts abans d’iniciar la jornada escolar. La inscripció és trimestral o bé amb tiquets diaris que es poden adquirir a la mateixa recepció del centre.

ASSEGURANCES

El Col·legi té subscrites el conjunt d’assegurances següents:

–   Multirisc.

–   Responsabilitat civil.

–   Fons de solidaritat.

–   Accidents escolars.

BIBLIOTECA

L’aula de biblioteca posa a l’abast de l’alumne gran quantitat de material bibliogràfic que facilita la recerca i ampliació d’informació sobre els aprenentatges que es proposen a classe. És l’espai on s’organitza i coordina el servei de préstec de llibres de lectura.

CATEQUESI PRIMERA COMUNICÓ

Formació de dos cursos pels alumnes de 3r i 4t d’Educació Primària que s’ofereix en horari extraescolar amb l’objectiu d’ajudar a créixer els alumnes en la fe cristiana i preparar-los per rebre la Primera Comunió.

FEAC

El programa “FAMÍLIA/ESCOLA, acció compartida, té per finalitat oferir als pares i mares dels alumnes un mitjà de formació com a educadors de llurs fills, compartida amb els mestres i professors de l’escola.

GRUP SOLIDARI I COOPERATIU COR DE MARIA

El grup Solidari i Cooperatiu Cor de Maria, obert als alumnes d’ESO, pretén mitjançant activitats organitzades fora de l’horari lectiu, conscienciar als alumnes que per mitjà de la cooperació, l’esforç i el respecte és possible aconseguir un món més just.

MITJA PENSIÓ

Aquest servei que ocupa l’espai de temps comprès entre les 13:00h del migdia i les 15:00h de la tarda per Ed. Infantil i Primària i les 15:30h per a Ed. Secundària inclou: el dinar, treball i/o estudi dirigit, jocs vigilats i activitats alternatives en dies de pluja, la qual cosa comporta, per part dels alumnes i dels pares l’acceptació global del seu funcionament.

ORIENTACIÓ PEDAGÒGICA

És un servei especialitzat per orientar el tractament, des de l’escola de determinades deficiències d’aprenentatge que presenten els alumnes d’Ed. Infantil i d’Ed. Primària. Detecta dificultats d’aprenentatge, preveu problemes escolars i de desenvolupament com inadaptació, fracàs escolar i busca les solucions més adients, per orientar als pares i dirigir-los a qui pot solventar-les.

–    Prevenció i detecció i diagnòstic de dificultats d’aprenentatge.

–    Orientació i seguiment dels alumnes amb dificultats.

–    Atenció a la diversitat.

ORIENTACIÓ PSICOPEDAGÒGICA

Suport especialitzat en la tasca pedagògica dels educadors, per tal d’abordar amb més garanties les dificultats d’aprenentatge i creixement que presenten els alumnes d’Educació Secundària Obligatòria.

–      Atenció a la diversitat.

–      Assessorament familiar.

–      Suport als alumnes amb dificultats d’aprenentatge.

PLATAFORMA DE COMUNICACIÓ – ALÈXIA

Intranet al servei de la Comunitat Educativa que permetrà compartir la informació entre centre, professors, famílies i alumnes a través d’internet, de manera fàcil i còmoda.

PROGRAMA SALUT I ESCOLA

El programa Salut i Escola (SiE) és un programa impulsat pels departaments de Salut i Educació que té com a objectiu millorar la salut dels adolescents (3r i 4t d’ESO) a través d’accions de promoció de la salut, prevenció de les situacions de risc i atenció als problemes de salut relacionats preferentment amb la salut mental, la salut afectivo-sexual, el consum de drogues, alcohol i tabac i els trastorns relacionats amb l’alimentació.

TALLER D’ESPLAI

 Amb la intenció de facilitar a les famílies la conciliació de la vida laboral amb els horaris escolars, s’ofereix la possibilitat d’allargar la jornada lectiva fins a les 18:15 hores amb un espai d’oci basat en tallers i manualitats. La inscripció és trimestral o bé amb tiquets diaris que es poden adquirir a la mateixa recepció del centre.

VACUNACIONS

La Generalitat de Catalunya, a través del Consorci Sanitari de Mataró, facilita la vacunació a:

– Els alumnes de 2n d’ESO                 Antitetànica

– Els alumnes de 6è d’EP                     Antihepatitis B

– Alumnes (nenes) de 6è d’EP            Papiloma humà