SERVEIS GENERALS 

ACOLLIDA MATINAL 

Servei ofert per personal del centre, que s’inicia a les 7:45 hores, on es dona la possibilitat d’aprendre, jugar, manipular i repassar continguts abans d’iniciar la jornada escolar. La inscripció és trimestral o bé amb tiquets diaris que es poden adquirir a la mateixa recepció del centre.

ASSEGURANCES

El col·legi té subscrites el conjunt d’assegurances següents:

 • Responsabilitat civil.
 • Fons de solidaritat.
 • Accidents escolars.

BIBLIOTECA

L’aula de biblioteca posa a l’abast de l’alumne gran quantitat de material bibliogràfic que facilita la recerca i ampliació d’informació sobre els aprenentatges que es proposen a classe. És l’espai on s’organitza i coordina el servei de préstec de llibres de lectura.

MITJA PENSIÓ

Aquest servei que ocupa l’espai de temps comprès entre les 13.00h del migdia i les 15.00h inclou: el dinar, treball i/o estudi dirigit, jocs vigilats i activitats alternatives en dies de pluja, la qual cosa comporta, per part dels alumnes i dels pares l’acceptació global del seu funcionament.

ORIENTACIÓ PEDAGÓGICA

És un servei especialitzat per orientar el tractament, des de l’escola de determinades deficiències d’aprenentatge que presenten els alumnes d’Ed. Infantil i d’Ed. Primària. Detecta dificultats d’aprenentatge, preveu problemes escolars i de desenvolupament com inadaptació, fracàs escolar i busca les solucions més adients, per orientar als pares i dirigir-los a qui pot solventar-les.

 • Prevenció i detecció i diagnòstic de dificultats d’aprenentatge.
 • Orientació i seguiment dels alumnes amb dificultats.
 • Atenció a la diversitat.

ORIENTACIÓ PSICOPEDAGÓGICA

Suport especialitzat en la tasca pedagògica dels educadors, per tal d’abordar amb més garanties les dificultats d’aprenentatge i creixement que presenten els alumnes d’Educació Secundària Obligatòria.

 • Atenció a la diversitat.
 • Assessorament familiar.
 • Suport als alumnes amb dificultats d’aprenentatge.

PLATAFORMA DE COMUNICACIÓ – ALÈXIA

Intranet al servei de la Comunitat Educativa que permetrà compartir la informació entre centre, professors, famílies i alumnes a través d’internet, de manera fàcil i còmoda.

PROGRAMA SALUT I ESCOLA

El programa Salut i Escola (SiE) és un programa impulsat pels departaments de Salut i Educació que té com a objectiu millorar la salut dels adolescents (3r i 4t d’ESO) a través d’accions de promoció de la salut, prevenció de les situacions de risc i atenció als problemes de salut relacionats preferentment amb la salut mental, la salut afectivo-sexual, el consum de drogues, alcohol i tabac i els trastorns relacionats amb l’alimentació.

TALLER D’ESPLAI

Amb la intenció de facilitar a les famílies la conciliació de la vida laboral amb els horaris escolars, s’ofereix la possibilitat d’allargar la jornada lectiva fins a les 18.15 hores amb un espai d’oci basat en tallers i manualitats. La inscripció és trimestral o bé amb tiquets diaris que es poden adquirir a la mateixa recepció del centre.

VACUNACIONS

La Generalitat de Catalunya, a través del Consorci Sanitari de Mataró, facilita:

als alumnes de 6è d’E.P

 • La vacuna contra el virus del papil·loma humà(VPH), que s’administra en dues dosis i únicament a les noies.
 • La vacuna contra l’hepatitis A (HA), que s’administra en dues dosis.
 • La vacuna contra la varicel·la (V), que s’administra en dues dosis als nois i a les noies que no hagin passat la malaltia ni hagin rebut la vacuna. En cas que el vostre fill o filla estigui vacunat amb una dosi, se li n’administrarà la segona.
 • La vacuna contra el meningococ C conjugada(MC), que s’administra en una única dosi.

alumnes de 2n d’ESO

 • La vacuna contra eltètanus i la diftèria (Td), que s’administra en una única dosi.