Anàlisi de la situació del centre

Estratègia digital de centre (EDC)

Anàlisi de la situació del centre

Punts forts i punts febles detectats en la diagnosi

 

 • A partir dels resultats obtinguts a l’eina SELFIE, les reflexions realitzades a la formació interna de centre i les enquestes ha permès identificar i analitzar les fortaleses i debilitats i crear un pla en relació a l’ús de les tecnologies digitals per donar suport a l’aprenentatge. 

  DEBILITATS

  • Tenim continguts digitalitzats però hi ha buits que cal incorporar.
  • Tot i que hi ha suficients dispositius digitals per facilitar l’aprenentatge, cal un pla de renovació i millora de dispositius.
  • Poca utilització de les eines digitals per fomentar el feedback, la coavaluació i la reflexió de l’aprenentatge.

   

  AMENACES

  • Després de la formació FIC, cal continuar la reflexió pedagògica en matèria digital.
  • Percentatge d’alumnes amb necessitats educatives específiques derivades de situacions econòmiques desfavorides en alça.
  • Desconeixement de seguretat a les xarxes per part de les famílies i comunicat educativa.
  • La matrícula viva de la ciutat fa que arribin alumnes amb dificultats econòmiques que afecten al creixement digital dels propis alumnes.

   

  FORTALESES

  • Una bona infraestructura amb dispositius digitals a cada aula (ordinador+pantalla, PDI i panells tàctils).
  • El professorat fa ús d’activitats digitals per motivar l’alumnat i fomentar la creativitat i la col·laboració entre l’alumnat.

   

  • Facilitat en comunicació digital (videoconferències, xats amb Teams, xarxes socials…)
  • Tecnologia digital com a eina de comunicació, recollint el seu ús a la documentació interna de centre.
  • Tenir la web clara, entenedora i amb tota la documentació de centre a disposició.
  • Experiència de més de 10 anys en 1×1 a l’ESO.
  • Tenim documentació relacionada amb el programa 1×1 i amb la normativa de l’ús dels espais i materials vinculats amb el treball de competència digital.
  • 47/47 professors han certificat la competència digital docent.
  • Aula específica dedicada a les noves tecnologies.

   
  OPORTUNITATS

  • Estratègia digital en procés d’elaboració amb la participació del claustre, alumnes i famílies.
  • La formació digital de centre ens permet crear espais de reflexió de tot el claustre.
  • La formació digital de centre ens permet una millora en l’ús de de les eines digitals per fomentar el feedback, la coavaluació i la reflexió de l’aprenentatge.
  • Utilització de les xarxes socials per part de l’escola i el seguiment d’una gran part de famílies de les mateixes.
  • Disposar d’un entorn virtual d’aprenentatge.(Alexia Classroom)
  • Disposar de la plataforma educativa Alexia.
  • Introducció de l’1×1 a 6è EP.
  • Revisió de la documentació de centre.

icon-car.png
Cor de Maria - Mataró

s'està carregant el mapa - espereu...

Cor de Maria - Mataró 41.540240, 2.444790

Segueix-nos a: