Objectius, activitats i temporalització

Estratègia digital de centre (EDC)

Objectius, activitats i temporalització

Una vegada analitzada la diagnosi concretem els nostres objectius per tal de seguir desenvolupant la competència digital del centre, els alumnes i el professorat.

Aquests objectius formaran part del PEC dins l’apartat que reflecteix la visió d’escola pel que fa a l’àmbit digital.

La selecció dels 4 objectius sorgeix d’una priorització en quant a les necessitats de l’escola.

Aquests objectius impliquen diverses estratègies i actuacions que s’aniran desenvolupant al llarg de tres anys. La temporització d’aquests s’ha fet seguint diversos criteris com ara les necessitats, els recursos disponibles, el grau de maduresa digital, etc.

L’assoliment dels objectius tindrà associat una sèrie d’indicadors per tal de poder mesurar el grau d’aplicació, qualitat de l’execució i el grau d’impacte tenint en compte el criteri d’acompliment de cadascun dels indicadors.

OBJECTIUS

OBJECTIU Elaborar i/o actualitzar documentació de centre i recursos pedagògics per implementar l’estratègia digital del centre
INDICADOR Actualització de documents Creació de document de recursos pedagògics.
CRITERI D’ÈXIT 80% de documents actualitzats i creats
RESPONSABLE Coordinador TIC / Directora pedagògica
OBJECTIU Seqüenciar la competència digital de l’alumnat i els seus continguts per l’aplicació del nou currículum
INDICADOR Seqüenciació de la competència digital
CRITERI D’ÈXIT Feta o no feta
RESPONSABLE Coordinador TIC / Directora pedagògica
OBJECTIU Crear un repositori d’activitats, continguts… per a la millora de la competència digital dels docents i l’alumnat
INDICADOR Creació del repositori d’activitats i continguts per nivells
CRITERI D’ÈXIT Fet o no fet
RESPONSABLE Coordinador TIC / Directora pedagògica
OBJECTIU Dissenyar un pla de formació interna relacionada amb eines digitals per a la millora de competència digital del professorat i l’alumnat
INDICADOR Pla de formació dissenyat
CRITERI D’ÈXIT Fet o no fet
RESPONSABLE Coordinador TIC / Directora pedagògica

ACTIVITATS

TÍTOL ACTIVITAT Creació de tallers compartits a Alexia Classroom
DESCRIPCIÓ Creació de tallers compartits a Alexia Classroom per poder treballar de forma col·laborativa entre els professors de la mateixa anella.
OBJECTIU Elaborar i/o actualitzar documentació de centre i recursos pedagògics per implementar l’estratègia digital del centre
DESTINATARIS Professorat i alumnat
RESPONSABLE Coordinador TIC / Directora pedagògica
INDICADOR Tallers creats
CRITERI D’ÈXIT  Fet o no fet
TÍTOL ACTIVITAT Creació de continguts propis als diferents tallers compartits a Alexia Classroom
DESCRIPCIÓ Creació dels continguts digitals a la nostra plataforma Alexia Classroom per part del claustre per tal de compartir matèries, àmbits,…
OBJECTIU Elaborar i/o actualitzar documentació de centre i recursos pedagògics per implementar l’estratègia digital del centre
DESTINATARIS Professorat i alumnat
RESPONSABLE Coordinador TIC / Directora pedagògica
INDICADOR Introducció dels documents de recursos pedagògics
CRITERI D’ÈXIT  Fet o no fet
 
TÍTOL ACTIVITAT Actualització dels continguts als diferents tallers compartits a Alexia Classroom
DESCRIPCIÓ Actualització dels continguts digitals a la nostra plataforma Alexia Classroom per part del claustre per tal de compartir matèries, àmbits,…
OBJECTIU Elaborar i/o actualitzar documentació de centre i recursos pedagògics per implementar l’estratègia digital del centre
DESTINATARIS Professorat i alumnat
RESPONSABLE Coordinador TIC / Directora pedagògica
INDICADOR Actualització dels documents de recursos pedagògics.
CRITERI D’ÈXIT  Fet o no fet

TÍTOL ACTIVITAT Actualització dels continguts als diferents tallers compartits a Alexia Classroom
DESCRIPCIÓ Actualització dels continguts digitals a la nostra plataforma Alexia Classroom per part del claustre per tal de compartir matèries, àmbits,…
OBJECTIU Elaborar i/o actualitzar documentació de centre i recursos pedagògics per implementar l’estratègia digital del centre
DESTINATARIS Professorat i alumnat
RESPONSABLE Coordinador TIC / Directora pedagògica
INDICADOR Actualització dels documents de recursos pedagògics.
CRITERI D’ÈXIT  Fet o no fet

TÍTOL ACTIVITAT Actualitzar els documents que conformen la cultura digital del centre.
DESCRIPCIÓ Actualitzar els documents que conformen la cultura digital del centre de la web del centre.
OBJECTIU Elaborar i/o actualitzar documentació de centre i recursos pedagògics per implementar l’estratègia digital del centre
DESTINATARIS Professorat i alumnat
RESPONSABLE Coordinador TIC / Directora pedagògica
INDICADOR Actualització dels documents que conformen la cultura digital.
CRITERI D’ÈXIT  Fet o no fet
 
TÍTOL ACTIVITAT Ordenar els continguts digitals
DESCRIPCIÓ Ordenar les activitats, continguts,…. a Alexia Classroom
OBJECTIU Seqüenciar la competència digital de l’alumnat i els seus contingut per l’aplicació del nou currículum
DESTINATARIS Professorat i alumnat
RESPONSABLE Coordinador TIC / Directora pedagògica
INDICADOR L’ordre de les activitats
CRITERI D’ÈXIT  Fet o no fet

TÍTOL ACTIVITAT Ordenar els continguts digitals
DESCRIPCIÓ Ordenar les activitats, continguts,…. a Alexia Classroom
OBJECTIU Seqüenciar la competència digital de l’alumnat i els seus contingut per l’aplicació del nou currículum
DESTINATARIS Professorat i alumnat
RESPONSABLE Coordinador TIC / Directora pedagògica
INDICADOR L’ordre de les activitats
CRITERI D’ÈXIT  Fet o no fet

TÍTOL ACTIVITAT Creació d’un taller compartit amb repositori d’activitats, apps, …..
DESCRIPCIÓ Crear un taller per tal de poder compartir recursos entre el professorat
OBJECTIU Crear un repositori d’activitats, continguts… per a la millora de la competència digital dels docents i l’alumnat
DESTINATARIS Professorat i alumnat
RESPONSABLE Coordinador TIC / Directora pedagògica
INDICADOR Tallers creats
CRITERI D’ÈXIT  Fet o no fet

TÍTOL ACTIVITAT Actualització del taller compartit
DESCRIPCIÓ Actualitzar el taller per tal de poder compartir recursos entre el professorat
OBJECTIU Crear un repositori d’activitats, continguts… per a la millora de la competència digital dels docents i l’alumnat
DESTINATARIS Professorat i alumnat
RESPONSABLE Coordinador TIC / Directora pedagògica
INDICADOR Actualització dels documents de recursos pedagògics dels diferents tallers
CRITERI D’ÈXIT  Fet o no fet

TÍTOL ACTIVITAT El nou currículum i la tecnologia digital
DESCRIPCIÓ Crear un pla de formació intern de cara als inicis de curs on apareguin píndoles formatives relacionades amb la competència digital docent.
OBJECTIU Dissenyar un pla de formació interna relacionada amb eines digitals per a la millora de competència digital del professorat i l’alumnat
DESTINATARIS Professorat i alumnat
RESPONSABLE Coordinador TIC / Directora pedagògica
INDICADOR Elaboració del document.
CRITERI D’ÈXIT  Fet o no fet

TEMPORITZACIÓ

Objectius de l’EDC C 22-23 C 23-24 C24-25 C 25-26
1T 2T 3T 1T 2T 3T 1T 2T 3T 1T 2T 3T
1 Elaborar i/o actualitzar documentació de centre i recursos pedagògics per implementar l’estratègia digital del centre                        
1.1 Creació de tallers compartits a Alexia Classroom                        
1.2 Creació de continguts propis als diferents tallers compartits a Alexia Classroom                        
1.3 Actualització dels continguts als diferents tallers compartits a Alexia Classroom                        
1.4 Actualitzar els documents que conformen la cultura digital del centre.                        
2 Seqüenciar la competència digital de l’alumnat i els seus contingut per l’aplicació del nou currículum                        
2.1 Ordenar els continguts digitals                        
3 Crear un repositori d’activitats, continguts… per a la millora de la competència digital dels docents i l’alumnat                        
3.1 Creació d’un taller compartit amb repositori d’activitats, apps, …..                        
3.2 Actualització del taller compartit                        
4 Dissenyar un pla de formació interna relacionada amb eines digitals per a la millora de competència digital del professorat i l’alumnat                        
4.1 Dissenyar un pla de formació interna                        

icon-car.png
Cor de Maria - Mataró

s'està carregant el mapa - espereu...

Cor de Maria - Mataró 41.540240, 2.444790

Segueix-nos a: