Introducció

Estratègia digital de centre (EDC)

Introducció

 

 

Context: Dades bàsiques del centre

L’escola Cor de Maria de Mataró, Barcelona, es troba ubicada al centre de la ciutat, al C/ La Riera 58. És un barri amb un nivell socioeconòmic mitjà-alt comparat amb altres barris. No obstant, la majoria de famílies que assisteixen al centre viuen en barris confrontants.

Tot i que moltes famílies portaven als seus fills en cotxe a l’escola, el nou pla de convivència municipal fa que La Riera sigui un espai on es doni prioritat als vianants i només puguin accedir cotxes a primera hora del matí (pla de pacificació municipal). Aquest fet està provocant un canvi en com venen algunes de les famílies i alumnes a l’escola.

És una escola concertada per la Generalitat de Catalunya de dues línies que comprèn les etapes educatives d’infantil, primària i secundària. Compta amb 667 alumnes, 47 professors i 8 membres del PAS a data d’avui.

Fa 160 anys que vetllem per l’educació i formació d’alumnes autònoms, competents i crítics a la ciutat, però no podem entendre l’escola Cor de Maria de Mataró sense comprendre-la com a una de les nou parts que formen la nostra Fundació Educativa en la que es troba inclosa.

 

Infraestructura

Tenint en compte que l’edifici de l’escola és centenari, després de fer les últimes reformes, es disposa d’una aula per a cada curs, totes amb pissarra digital interactiva o panell tàctil i ordinador de sobretaula o portàtil; aules per desdoblaments també pissarra digital interactiva o panell tàctil i ordinador de sobretaula o portàtil. També disposa d’un laboratori, una aula taller i una sala polivalent.

En relació a la part de suport tècnic ordinadors de les aules i propis de l’escola està a càrrec del  coordinador Tic i de l’empresa externa Greyheads.

La resta de dispositius digitals com pissarres interactives, projectors i panells tàctils són supervisats pel coordinador Tic i  derivats a empreses externes si és necessari.

En la cessió d’ordinadors a les famílies es signa un contracte de sessió per un termini d’un curs escolar, de setembre a juny. En acabar el termini es recupera el dispositiu que es posarà a punt per l’inici del curs següent. El responsable és el coordinador Tic i l’empresa Grey Heads, responsable de la infraestructura de xarxa del centre

En relació de la infraestructura de la xarxa local i Internet del centre, l’escola  està connectada a Internet a través de 2 connexions de fibra a 1 Gb de l’operador Movistar. Aquestes es troben connectades a tallafocs on es fa un balanceig de la xarxa per garantir un QoS i s’estableix una sèrie de polítiques d’entrada / sortida i filtres depenen de la xarxa a la qual s’estigui connectat.

La infraestructura de xarxa LAN de les escoles estan separades mitjançant VLAN’s on es separen els clients, igual que la xarxa WLAN on també es separa mitjançant VLAN’s i es separa físicament els clients de la part d’Alumnes a la resta. Es disposa d’un servidor Windows Server virtualitzat amb els rols de controlador de domini i Active Directory.

 

LegoA continuació es descriuen els espais físics i virtuals per a l’aprenentatge, la infraestructura de xarxa i connectivitat i la gestió de dispositius digitals, política d’ús acceptable i protocol de suport tècnic.

AULA DE ROBÒTICA: Aula amb ordinadors, tauletes i robots que permeten als alumnes mitjançant la resolució de problemes, introduir-se al món de la robòtica i la seva aplicació en els aprenentatges així com un recurs de suport de matèries curriculars.

AULA DE TECNOLOGIA: Espais que permeten complementar els coneixements rebuts dins l’aula i aplicar aquests coneixements teòrics en la resolució de situacions pràctiques.

EQUIPAMENTS AULES: pantalla digital, ordinadors o portàtils pel professorat.

PLATAFORMA DE COMUNICACIÓ – ALÈXIA: Intranet al servei de la Comunitat Educativa que permetrà compartir la informació entre centre, professors, famílies i alumnes a través d’internet, de manera fàcil i còmoda.

ALTRES DIPOSITIUS: Blue-bots, Lego WeDoS 2.0, Microbits, Lego Mindstorms, armaris de connexió de tauletes i ordinadors.

GESTIÓ DE DISPOSITIU INICIALS I POLÍTICA D’ÚS

   • Els dispositius estaran ubicats a l’aula TIC. Els ordinadors i tauletes dins de l’armari corresponent amb la numeració indicada i els blue-bots a la base de càrrega.
   • En cas de necessitar un dels dispositius fora de la matèria de Robotic, cal apuntar a la graella, que estarà disponible a la sala de professors, amb una setmana d’antelació, la franja on s’agafaran les tauletes i/o blue-bots, indicant nombre dispositius necessaris per la sessió, data i professor.
   • Els dispositius estaran sota clau a l’aula de robòtica. Cal tancar sempre la classe al sortir.
   • A l’acabar la sessió és molt important tornar al lloc d’origen els ordinadors i les tauletes (dins l’armari corresponent en l’ordre indicat) i/o blue-bots (base de càrrega o armari).
   • En cas de que el dispositiu tingui poca bateria, posar-ho a carregar a l’armari (tauletes) o base de càrrega (blue-bots).
   • Si es detecta alguna incidència al dispositiu utilitzat, caldrà informar via correu electrònic al coordinador TIC.
   • Vetllar perquè els alumnes facin un bon ús del material tant a nivell físic com de programari.
   • Cal supervisar les apps que es descarreguin els alumnes a les tauletes.

 

PROTOCOL SUPORT TÈCNIC: Cal informar de qualsevol incidència al coordinador TIC via correu electrònic. En cas que fos necessari, aquesta incidència es passarà a administració i, aquesta a l’informàtic del centre.

Pràctiques del centre d’ús i aplicació de la tecnologia

ÀMBIT METODOLÒGIC:

ROBOTIC

Activitat que permet apropar als alumnes a les noves tecnologies com a recurs en el seu aprenentatge. Es donen a  conèixer quatre programes per aplicar en les diferents àrees i matèries: tractaments d’imatges i dibuixos (Paint), creació de documents (Word) i presentació de diapositives i treballs (Power Point i Prezi) i per altra banda es treballa la robòtica educativa,  una eina més per facilitar als nostres alumnes l’aprenentatge de les competències digitals, permetent també desenvolupar habilitats, intel·ligències i competències com la iniciativa personal, la creativitat i el treball en equip.

Educació Infantil- Les activitats a l’educació infantil es fan en gran grup. Hi ha activitats que es duen a terme sense dispositiu electrònic i sense robot, mentre que n’hi ha d’altres on s’utilitzaran les blue-bots o les bee-bots.  Per tal que els alumnes comencin a adquirir autonomia, també es proposaran activitats per parelles o per petits grups, després d’haver fet la demostració en gran grup.

Educació Primària i Secundària – per grups de 3 o 4 alumnes i cadascun d’aquests grups disposarà d’un robot (WeDo 2.0), que serà el mateix durant tot el curs. A més, cada alumne tindrà un càrrec que anirà variant a cada projecte, de manera que tots els alumnes seran responsables de les diverses funcions, com a mínim una vegada. Els càrrecs són els següents:

 • Mecànic: selecciona les peces per tal de muntar el robot i les retorna un cop acabat el projecte.
 • Constructor (2 alumnes): munten el robot.
 • Programador: crea les cadenes del programa.

Com que es treballa de manera cooperativa, cada alumne ha d’estar pendent de tota la cadena de muntatge, així com de supervisar les funcions del robot i ajudar a modificar la programació en cas que sigui necessari.

Cada projecte consta de diverses fases i aquestes es desenvolupen mitjançant el procés d’investigació científica prova-error amb algunes variants:

 • Presentació de la situació/problema a resoldre.
 • Formulació d’hipòtesis: debat en petit grup de quin tipus de robot necessitem i quines funcions ha de fer per tal d’obtenir una resposta a la situació inicial.
 • Disseny i muntatge del robot.
 • Programació del robot i posada en funcionament.
 • Comprovació: observació del robot i anàlisi de la programació feta. Ens resol el problema? Quins canvis hem de fer?
 • Redisseny del robot en cas que la situació inicial no s’hagi resolt.
 • Autoavaluació del disseny, muntatge i posada en funcionament.

PROGRAMA EDUCA’T 1X1

Des de 6è d’EP fins a 4t d’ESO, els alumnes utilitzen un ordinador personal per treballar. Tenen accés a l’alèxia classroom (nostre entorn virtual d’aprenentatge) i allà es troben amb continguts digitals elaborats pel professorat i/o llibres digitals.

 

ÚS DE TAULETES I/O ORDINADORS PORTÀTILS

Les tauletes i els ordinadors portàtils estan a disposició dels professorat, si així ho considera, per utilitzar-los dins l’aula en cas que hagin programat alguna activitat on es requereixi l’ús d’aquests dispositius.

Cada membre de la comunitat escolar disposa del seu usuari corporatiu de Microsoft Office:

Aquest usuari és personal i intransferible.

A continuació es detallen les tasques a fer per a la gestió d’aquests usuaris:

  • Creació i actualització d’usuaris Office
  • Creació i actualització d’usuaris Alexia
  • Sincronització eines Microsoft Office – plataforma de gestió Alexia
  • Tasques de canvi de curs escolar

La supervisió dels usuaris i control d’accés a Internet està a càrrec de l’empresa de serveis informàtics Grey Heads  subcontractada per la FECM per a les 9 escoles que formem la Fundació.

L’ús de l’ordinador portàtil comença a 1r de primària i fins a 5è de primària de forma progressiva i transversal a les diferents àrees.

A partir de 6è de primària i fins a 4t ESO es fa un 1×1 híbrid, per tant s’augmenta el seu ús en tots els àmbits educatius. Els materials utilitzats són de fonts diverses: proporcionats per les editorials, de creació pròpia, dels recursos que proporciona la xarxa, etc.

El professorat, el personal del PAS i l’alumnat té una llicència associada al seu correu corporatiu per utilitzar totes les eines de Microsoft 365.

L’escola disposa d’una EVA, AlexiaClassroom que actualment s’utilitza des de Educació Infantil fins a 4t ESO per part del professorat i alumnat. També disposa de pàgina web i xarxes socials (Facebook, twitter i instragram).

En centre acaba d’elaborar un pla d’acollida digital per al professorat, l’alumnat i les famílies pel que fa a les necessitats d’aprendre el funcionament en termes digitals de l’escola.

 

Procés d’elaboració

L’estratègia digital ha començat amb una diagnosi del centre en l’àmbit digital. S’ha utilitzat l’eina Selfie i els resultats d’enquestes a famílies del curs anterior per tal d’extreure les dades més significatives.

Els resultats han estat analitzats per la comissió digital del centre, constituïda per la direcció, la direcció pedagògica i el coordinador TIC del centre. En aquest moment es detecten els punts febles i forts del centre.

Una vegada trobats aquests punts i valorar-ne la viabilitat i la necessitat del centre, es procedeix a la redacció dels objectius i les actuacions necessàries per tal d’aconseguir el seu assoliment.

Els resultats i els objectius resultants han estat compartits amb la comunitat educativa.

 

Integració de l’Estratègia Digital de Centre al Projecte Educatiu del Centre

Entre juny i juliol, quan s’elabori la Programació General Anual, es tindran en compte els objectius plantejats a EDC i s’incorporaran a aquesta.

El Projecte Educatiu de Centre, que actualment està en revisió, també inclourà l’EDC.

icon-car.png
Cor de Maria - Mataró

s'està carregant el mapa - espereu...

Cor de Maria - Mataró 41.540240, 2.444790

Segueix-nos a: