Activitats educatives complementàries

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES

 

Les activitats educatives complementàries programades per l’escola formen part del seu projecte educatiu i estan orientades a l’educació integral dels alumnes, s’ofereixen a tots els alumnes que hi cursen els ensenyaments curriculars sostinguts amb fons públics, i es realitzen en el marc de l’horari escolar.

 

 

 

ACTIVITATS EDUCATIVES COMPLEMENTÀRIES

 

 

INFANTIL

 

PRIMÀRIA

 

ESO

Educació en valors 2n i 3r 1, 2n, 3r i 4t Tots els cursos
Eines TIC   4t, 5è i 6è  
English drama     3r i 4t
English drama workshop   5è i 6è  
Natació   1r i 2n  
Psicomotricitat grossa (2 hores) 1r    
Psicomotricitat grossa (1 hora) 2n i 3r    
Taller d’anglès Tots els cursos    
Taller de competència social   Tots els cursos  
Taller de manualitats Tots els cursos    
Taller de  música Tots els cursos    
Taller de teatre   Tots els cursos  
Taller d’aprenentatge   3r  
Tècniques d’aprenentatge   4t, 5è i 6è 1r i 2n

 

Heus aquí la descripció de les activitats complementàries:

 

Educació en valors

 

L’educació en valors ajuda els nens i les nenes a descobrir que la seva vida sempre està en funció d’un món de relacions, la transmissió dels valors cristians en el programa educatiu es fa en el context d’una formació integral que afavoreixi en ells una obertura al descobriment d’ells mateixos, del món que els envolta, de la tradició cultural catalana, impregnada de cristianisme…

 

English Drama

 

Activitat de teatre en anglès pels alumnes de 4t d’ESO, en la que s’aprofitarà per a donar a conèixer als alumnes obres dels escriptors més destacats en aquesta llengua.

 

English Drama Workshop

 

Taller de teatre en anglès que pretén utilitzar la dramatització  com a recurs per promoure, millorar i consolidar les habilitats lingüístiques orals (listening/speaking) mitjançant jocs dramàtics de comunicació, role-plays, cançons i narracions dramatitzades, i representacions creatives.

 

Eines TIC

 

Activitat que permet apropar als alumnes a les noves tecnologies. Es donen a  conèixer quatre programes aplicables al llarg de la seva escolarització als treball de les diferents àrees i matèries:   tractaments d’imatges i dibuixos (Paint), creació de documents (Word) i presentació de diapositives i treballs (Power Point i Prezi). Tot amb el seguiment per part del docent i prioritzant   una correcta recerca per Internet, d’ informacions vàlides, útils i necessàries, amb la intenció de millorar l’esperit crític dels alumnes.

 

Natació

Activitat organitzada pel Servei Esportiu Escolar de Natació, que es practica a les instal·lacions de la piscina municipal amb la intenció d’iniciar als més petits a la pràctica d’aquest esport i al seu perfeccionament. Permet als alumnes millorar l’esquema corporal, la lateralitat i l’orientació espai-temps,  la condició aeròbica, la flexibilitat, la força corporal, el to muscular i la coordinació en general.

Psicomotricitat grossa

 

La psicomotricitat grossa, és una activitat complementària enfocada com a espai d’interacció i diversió del nen. Entenem aquesta activitat com a un moment educatiu tan com per conéixer el propi cos, el seu moviment, parts i limitacions com per per fer entendre als nens i nenes la importàcia del fet de fer esport, de mantenir el cos en moviment i de tot el que comporta fer una activitat en grup.

 

Taller d’anglès

 

La creixent demanda de l’ensenyament d’idiomes cada vegada en edats més recents ens impulsa a elaborar i sistematitzar els aprenentatges d’un curs complet d’anglès a cadascun dels nivells que componen l’educació infantil a la nostra escola

 

 

Taller d’aprenentatge

 

Donar eines a l’alumnat per trobar l’entorn d’estudi més propici,  planificar-se un horari correcte per gestionar de manera eficaç el temps de treball i garantir els recursos necessaris per adquirir bons hàbits d’estudi. Ajudar als alumnes a trobar el mètode que generi autosatisfacció i millora de l’eficàcia i rendiment acadèmic. Practicar diferents estratègies de treball cooperatiu.

 

 

Taller d’arts plàstiques   

 

Activitats per a descobrir diferents formes d’expressió artística mitjançant activitats pràctiques: estudi de tècniques i materials artístics, procediments i experimentacions vàries.

 

Taller de competència social    

 

Pretén que els alumnes practiquin una conducta equilibrada i respectuosa i també, que millori la seva relació interpersonal.

 

Taller de manualitats

 

El taller de plàstica d’Educació Infantil s’enfoca a desenvolupar l’experimentació, la creativitat i el gaudi dels alumnes i posant aquests objectius per davant del treball resultant final.

 

 

Taller de música

 

Taller que pretén potenciar la sensibilitat musical dels alumnes i iniciar-los en el llenguatge musical des dels primers moments de l’escolarització.

 

Taller de teatre

 

El taller de teatre pretén ajudar als alumnes a descobrir les seves possibilitats expressives, creatives i comunicatives a través d’exercicis d’improvisació i tècniques de treball corporal.

També vol ser una eina de relació interpersonal amb la resta de companys de la classe i amb la mestra a través d’exercicis de coordinació entre els membres del grup, ajustament del ritme grupal i complicitat entre companys.

 

Tècniques d’aprenentatge

 

Aprendre metodologies d’estudi que facin rendibles els esforços que fan els alumnes.  Amb aquesta activitat pretenem reforçar i consolidar les tècniques i els hàbits d’estudi dels alumnes, necessaris per a l’aprenentatge eficaç de les distintes àrees de l’etapa i per la seva formació general.