Educació Secundària

Oferim una formació sòlida i integral de l’alumnat fomentant l’adquisició de coneixements, habilitats i competències clau, amb l’objectiu de consolidar els seus hàbits d’estudi i de treball i, preparar la seva promoció a estudis superiors o la seva inserció laboral. Treballem perquè els nostres alumnes esdevinguin persones compromeses, reflexives i amb esperit crític.

Ho fem dins d’un marc inclusiu, on donem resposta als diferents ritmes i necessitats i atorguem protagonisme a l’alumnat per fer-lo conscient del seu propi aprenentatge.

El treball de les emocions, la creativitat, el sentit artístic i la tecnologia són també pilars bàsics del creixement acadèmic i personal de l’alumnat.

Els valors del nostre projecte

Orientació acadèmica i professional

Projectes

Educació plurilingüe

Art

Tecnologia i digitalització

Perfil de l'alumne

  • Ens il·lusiona una persona EMPRENEDORA, que busca solucions creatives i innovadores, amb esforç i entusiasme per aprendre.
  • Ens il·lusiona una persona REFLEXIVA, que analitzi situacions, fets i circumstàncies per construir la seva pròpia opinió.
  • Ens il·lusiona una persona CONSCIENT, que es coneix, s’estima i sap canalitzar les seves emocions per relacionar-se de manera assertiva.
  • Ens il·lusiona una persona COMPROMESA, que s’implica amb els seu entorn i la societat per a la recerca del bé col·letiu.
  • Ens il·lusiona una persona COMPETENT, que resol situacions diverses desenvolupant el ventall d’aprenentatges adquirits

Projecte educatiu / Criteris d'avaluació

Tutoria: Acompanyament i orientació acadèmica i professional

Des de les tutories acompanyem, guiem i ajudem els joves a cercar el seu projecte vital i vocacional i a créixer en totes les seves dimensions emocionals i acadèmiques.

Amb l’acció tutorial fem un seguiment tant individual com col·lectiu dels alumnes per identificar i abordar les seves necessitats, fomentar un aprenentatge significatiu i establir relacions de confiança que promouen el seu desenvolupament integral.

Educació artística

Música, teatre i educació visual i plàstica són una constant al llarg de tota l’etapa. 

Integrem l’art en el nostre currículum perquè canalitza les emocions i afavoreix la creativitat. Els nostres alumnes participen activament, experimenten i exploren diverses formes artístiques, i a través d’una reflexió crítica i compartida, aquestes es converteixen en un vehicle per a l’educació en valors i en una eina eficaç de transformació i canvi social.

Projectes

Realitzem un projecte al final de cada trimestre per abordar els continguts del currículum de forma més globalitzada, per treballar a partir de reptes, i per àmbits de major especialització i complexitat.

Els nostres projectes, “STEAM”, “Treball de Síntesi” i “English Week”, afavoreixen el treball en grup i cooperatiu, la presa de decisions per part dels alumnes i la possibilitat de transferir els coneixements per crear propostes personals. 

Escola plurilingüe

La llengua anglesa està present en molts àmbits de l’etapa: matèries curriculars impartides en anglès com per exemple Tecnology, Science Project, History Project i en matèries complementàries com Song Contest, Writing i English Drama. A més, els nostres alumnes també poden participar en l’English breakfast, un espai per potenciar l’expressió oral en anglès.

Oferim als alumnes el Batxillerat Dual i la possibilitat de participar a les proves oficials d’idiomes que acrediten els coneixements assolits.

I no oblidem la matèria optativa de Llengua Francesa que s’imparteix des de 1r fins a 3r d’ESO, i com a optativa específica a 4t d’ESO.

Tecnologies de l’aprenentatge i del coneixement

En un món connectat, l’ús de les eines digitals és imprescindible. Per això totes les aules estan digitalitzades i l’alumnat treballa amb el seu dispositiu des d’on accedeixen a la nostra plataforma d’aprenentatge i coneixement. 

La competència digital permet a l’alumnat desenvolupar-se en la societat de la informació, aprenent a utilitzar els entorns d’aprenentatge virtuals, a cercar i seleccionar informació i a realitzar treball cooperatiu a través de diferents eines digitals. Les matèries de robòtica i programació són també eixos molt importants que ens ajuden a assolir aquests objectius.

Junior Report

SOMCOR REPORT és la nostra revista digital on els alumnes de 3r i 4t d’ESO es converteixen en redactors i ens acosten els temes d’actualitat.

El projecte Junior Report RED és un programa informatiu i educatiu que proposa la creació d’una revista escolar dirigida, editada i gestionada per estudiants amb l’acompanyament de periodistes professionals.

L’objectiu és que els nostres alumnes  desenvolupin l’esperit crític, prenguin consciència del que succeeix en el món que els envolta i treballin competències lingüístiques per a millorar la seva expressió escrita i oral.

Per més informació, contacta amb nosaltres