EDUCACIÓ PRIMÀRIA

 

 

 

 

S’entén per competència la capacitat d’utilitzar els coneixements i habilitats, de manera transversal i interactiva, en contextos i situacions que requereixen la intervenció de coneixements vinculats a diferents sabers, cosa que implica la comprensió, la reflexió i el discerniment tenint en compte la dimensió social de cada situació.

La finalitat de l’educació és aconseguir que els nois i les noies adquireixin les eines necessàries per entendre el món en què estan creixent i que els guiïn en el seu actuar; posar les bases perquè esdevinguin persones capaces d’intervenir activament i crítica en la societat plural, diversa, i en continu canvi, que els ha tocat viure. A més de desenvolupar els coneixements, capacitats, habilitats i actituds (el saber, saber fer, saber ser i saber estar) necessaris, els nois i les noies han d’aprendre a mobilitzar tots aquests recursos personals (saber actuar) per assolir la realització personal i esdevenir així persones responsables, autònomes i integrades socialment, per exercir la ciutadania activa, incorporar-se a la vida adulta de manera satisfactòria i ser capaços d’adaptar-se a noves situacions i de desenvolupar un aprenentatge permanent al llarg de la vida.

La necessitat de plantejar com a necessitat educativa la millora de les capacitats de les persones per poder actuar adequadament i amb eficàcia fa que sigui imprescindible centrar el currículum en les competències bàsiques per aconseguir:

 • integrar els diferents aprenentatges tot impulsant la transversalitat dels coneixements.
 • afavorir que l’alumnat integri els seus aprenentatges, posant en relació els distints tipus de continguts i utilitzant-los de manera efectiva en diferents situacions i contextos.
 • orientar el professorat, en permetre identificar els continguts i criteris d’avaluació que tenen caràcter bàsic per a tot l’alumnat i, en general, per inspirar les distintes decisions relatives al procés d’ensenyament i aprenentatge.

La finalitat central de cadascuna de les matèries curriculars és el desenvolupament de les competències bàsiques. Cadascuna de les matèries contribueix al desenvolupament de diferents competències i, a la vegada, cada una de les competències bàsiques s’assoleix com a conseqüència del treball en les distintes matèries.

L’eficàcia en la consecució de les competències bàsiques depèn d’una bona coordinació de les activitats escolars de totes les matèries curriculars. I per aconseguir-ho és clau:

 • la participació de l’alumnat en la dinàmica del centre i en el propi procés d’aprenentatge
 • la complementació del treball individual i el treball cooperatiu
 • l’ús de determinades metodologies i recursos didàctics
 • l’acció tutorial amb atenció especial a les relacions amb les famílies
 • la planificació de les activitats complementàries i extraescolars
 • les formes de relació i comunicació que s’estableix en entre la comunitat educativa i la relació amb l’entorn.

S’ identifiquen com a competències bàsiques les vuit següents:

Competències transversals

Són la base del desenvolupament personal i les que construeixen el coneixement, entre les quals cal considerar les comunicatives per comprendre i expressar la realitat, les metodològiques, que activen l’aprenentatge, i les relatives al desenvolupament personal.

Competències comunicatives

1.Competència comunicativa lingüística i audiovisual

2.Competències artística i cultural

Competències metodològiques

3.Tractament de la informació i competència digital

4.Competència matemàtica

5.Competència d’aprendre a aprendre

Competències personals

6.Competència d’autonomia i iniciativa personal

Competències específiques centrades en viure i habitar el món

Són les relacionades amb la cultura i la visió del món que farà que les accions dels nois i noies siguin cada vegada més reflexives, crítiques i adequades.

7.Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic

8.Competència social i ciutadana

Els objectius i els continguts de cadascuna de les àrees i matèries curriculars han de tenir en compte el desenvolupament integral de totes les competències bàsiques i, en conseqüència, caldrà que des de totes les àrees es tinguin en compte les competències comunicatives, les metodològiques, les personals i, de les específiques aquells aspectes peculiars que es relacionen amb la pròpia disciplina.

En totes les matèries es treballaran la comprensió lectora, l’expressió oral i escrita, la comunicació audiovisual, les tecnologies de la informació i la comunicació, i l’educació en valors.

La lectura és un factor fonamental per al desenvolupament de les competències bàsiques i ha d’estar inclosa en el desenvolupament de totes les àrees.

Els criteris d’avaluació serveixen de referència per valorar el progressiu grau d’adquisició de les distintes competències.

En el nostre centre, l’avaluació és:

De processos, és a dir, es valorarà el procés realitzat per cada alumne, les dificultats observades i l’evolució que ha realitzat.

Contínua, és a dir, encara que poden haver-hi moments més intensos de recollida d’informació relativa a l’avaluació de l’aprenentatge dels alumnes en èpoques concretes, l’activitat diària de classe serà la principal font d’informació respecte als progressos en els aprenentatges.

Per aquest motiu s’establiran pautes d’observació sistemàtica de l’adquisició dels continguts educatius per a fer un acurat seguiment de l’alumnat.

Global, és a dir partim d’una concepció global de l’alumne de manera que no valorem de manera aïllada els aprenentatges de cada àrea si no en conjunt, de manera integrada. Així doncs és important que l’alumne hagi demostrat una evolució positiva i un domini suficient de les competències.

L’avaluació tindrà caràcter formatiu, regulador i orientador del procés educatiu, és a dir, té per objecte constatar els avenços de l’alumnat i detectar les dificultats, és a dir, té un caràcter formatiu en tant que serveix per a millorar el procés d’ensenyament-aprenentatge i, si és necessari prendre mesures ràpidament per orientar el procés educatiu.

El centre establirà mesures de comunicació periòdica amb els pares o tutors, tant individualment com en grup, per tal de mantenir-los informats del procés d’ensenyament-aprenentatge i del d’avaluació.

Els mestres responsables de les diferents àrees informaran als alumnes a l’inici del curs, dels procediments formals de l’avaluació de: el treball de classe, els deures, el contingut i la manera de valorar les proves (si és que n’hi ha) per tal d’ajudar-los a regular els seus aprenentatges. És a dir capacitar- los a aprendre a aprendre (competència transversal 5a).

Els referents per a l’avaluació són:

 • L’assoliment de les competències bàsiques (CB)
 • Els criteris d’avaluació de les àrees on es tindrà en consideració:

els controls,

els treballs especials (Òmnium, Jocs Florals, rece rca, projectes,…) les aportacions individuals en els treballs en grup realitzats a l’aula el treball diari a casa i a l’aula,

la presentació acurada del material de cada àrea, l’interès i l’esforç per progressar demostrat perl’alumne/a,

l’actitud demostrada davant el treball cooperatiu (implicació, aportació, col·laboració…),

l’ atenció a classe,

les intervencions a classe, la puntualitat i l’ assistència,

la utilització exclusiva del material propi,

la participació i interès en les sortides culturals, el respecte als professors i als companys

Quan el progrés de l’alumne/a no sigui l’esperat, s’adoptaran, tant bon punt es detectin les dificultats, les mesures organitzatives i metodològiques corresponents per tal de garantir l’adquisició dels aprenentatges que permetin millorar el procés educatiu de l’alumne/a.

El centre fomentarà la lectura en totes les àrees, com a factor bàsic per el desenvolupament de les competències bàsiques i per l’adquisició dels objectius educatius de l’etapa.

En totes les àrees es treballaran la comprensió lectora, l’expressió oral i escrita, la comunicació audiovisual, les tecnologies de la informació i la comunicació, i l’educació en valors.

Promoció

L’alumne/a promociona de cicle o d’etapa quan:

 • ha assolit el desenvolupament corresponent de les competències bàsiques i un grau de maduresa adequat.
 • quan els aprenentatges no assolits no l’impedeixin seguir amb aprofitament el nou cicle o etapa, l’alumne/a haurà de rebre els ajuts i el suport corresponents.

Quan no es compleixin aquestes condicions l’alumne no podrà accedir al nou cicle o etapa.

La decisió de la promoció d’un alumne/a l’ha de prendre la comissió d’avaluació.

L’alumne/a només pot repetir una vegada en l’etapa.

L’educació primària ha de contribuir a l’assoliment dels objectius establerts amb caràcter general a la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, i específicament dels objectius següents:

a) Conèixer, valorar i aplicar els valors i les normes de convivència per ser un ciutadà lliure capaç de prendre compromisos individuals i col·lectius, respectar els drets humans i acceptar el pluralisme propi d’una societat democràtica.

b) Tenir consciència del valor del treball individual i col·lectiu i desenvolupar hàbits d’esforç i treball en l’estudi, així com actituds de confiança, amb iniciativa personal i emprenedoria, autodisciplina, sentit crític, responsabilitat, curiositat, interès, plaer per aprendre i creativitat en l’aprenentatge.

c) Adquirir habilitats per mantenir i millorar el clima de convivència i per prevenir i gestionar de forma positiva els conflictes, tant en l’àmbit familiar com en l’àmbit escolar i social.

d) Respectar el dret a la diferència de les persones i debatre críticament les diferències culturals i religioses des d’una perspectiva intercultural.

e) Adquirir autonomia personal i elaborar una imatge positiva i equilibrada d’un mateix per afavorir la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones i la no-discriminació de persones amb discapacitats; defensar l’aplicació dels drets humans en tots els àmbits de la vida personal i social, sense cap tipus de discriminació per raó de naixement, raça, sexe, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.

f) Desenvolupar les competències lingüístiques bàsiques tant en llengua catalana, com en llengua castellana i, si escau, en aranès, per poder-se comunicar de manera eficaç oralment i per escrit.

g) Valorar la lectura, i l’hàbit lector, com una activitat bàsica per assolir objectius personals i participar en els temps de lectura que proposi el centre dins l’horari lectiu.

h) Adquirir, almenys en una llengua estrangera, la competència comunicativa bàsica que permeti expressar i comprendre missatges senzills i comunicar-se amb els altres en situacions quotidianes.

i) Desenvolupar les competències matemàtiques bàsiques, iniciar-se en la resolució de problemes que requereixin la realització d’operacions elementals de càlcul, coneixements geomètrics i estimacions, i ser capaç d’aplicar-les a les situacions de la vida quotidiana.

j) Conèixer, valorar i estimar l’entorn natural, social i cultural més proper, reforçant així el sentiment de pertinença i arrelament al país i la capacitat d’extrapolar aquests coneixements a altres entorns i al món en general; comprendre, a partir de l’observació de fets i fenòmens senzills, els principals mecanismes que regeixen aquest entorn per tal de ser capaç de prendre compromisos responsables per mantenir-lo o introduir elements de millora.

k) Utilitzar diferents representacions i expressions artístiques i iniciar-se en la construcció de propostes visuals.

l) Desenvolupar les competències digitals per a la construcció i expressió dels aprenentatges adequats a l’edat.

m) Desenvolupar les capacitats afectives en tots els àmbits de la personalitat i en la manera de relacionar-se amb els altres, i aquelles que fomentin la igualtat de gènere, així com una actitud contrària a la violència i als prejudicis de qualsevol mena.

n) Valorar la importància de la higiene i de la salut, acceptar el propi cos i el dels altres, respectar les diferències i utilitzar l’educació física per afavorir el desenvolupament personal i social.

o) Adquirir els elements bàsics d’una correcta educació vial i les actituds de respecte que afavoreixin la prevenció d’accidents de trànsit.

p) Aplicar, en contextos diversos, els diferents coneixements adquirits i els recursos propis, a fi de resoldre de manera creativa problemes, situacions personals i necessitats de la vida quotidiana.

C/ La Riera, 58
08301 Mataró
Tel. 93 790 10 53
cordemaria@cordemariamataro.cat
www.cordemariamataro.cat

icon-car.pngFullscreen-Logo
Cor de Maria - Mataró

s'està carregant el mapa - espereu...

Cor de Maria - Mataró 41.540240, 2.444790

Segueix-nos a: