NORMES D'ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CENTRE

 

 

 

 

Normes d'Organització i Funcionament del Centre

DRETS I DEURES DELS ALUMNES

Els drets i deures de l’alumnat, les normes de convivència i el règim disciplinari en els centres educatius no universitaris de Catalunya, es regulen en el Decret 279/2006, de 4 de juliol, sobre drets i deures de l’alumnat i en el Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia de centres educatius reforçant el caràcter educatiu dels processos i les accions que s’emprenguin, tant per prevenir com per corregir conductes inadequades, amb la finalitat de satisfer tant el dret al desenvolupament personal com el deure d’aprendre i mantenir actituds de responsabilitat.

El reglament de règim interior de cada centre ha de precisar i concretar les qüestions de procediment, a la vegada que les comissions de convivència dels centres educatius garanteixen l’aplicació correcta del que disposen els decrets i col·laboren en la planificació de mesures preventives i en la mediació escolar.

DRETS DELS ALUMNES

Dret a rebre una formació que permeti aconseguir el desenvolupament integral de personalitat, que n’estimuli les capacitats, tingui en compte el ritme d’aprenentatge i incentivi i valori l’esforç i el rendiment, d’acord amb el model educatiu propi de la nostra escola.

Dret a una valoració acurada i objectiva del seu progrés personal i rendiment escolar, per la qual cosa se l’ha d’informar dels criteris i procediments d’avaluació.

Dret al respecte a la llibertat de consciència i a les seves conviccions religioses, morals i ideològiques i a la seva intimitat en relació amb aquelles creences i conviccions.

Dret a la integritat i a la dignitat personal, és a dir, dret a:

– el respecte de la seva identitat, integritat física, la seva intimitat i la seva dignitat personal,

– dur a terme la seva activitat acadèmica en condicions de seguretat i higiene adequades,

– un ambient de convivència que afavoreixi el respecte entre els companys,

– a la reserva d’aquella informació relativa a les seves circumstàncies personals i familiars sens perjudici de satisfer les necessitats d’informació del centre, de l’Administració educativa i els seus serveis.

Dret a participar individual i col·lectivament en el funcionament i la vida del centre en els termes que preveuen les lleis en vigor i en les Nornes d’Organització i Funcionament del Centre (NOFC) 

Dret a associar-se i reunir-se en el centre en el marc de la legislació vigent.

Dret a manifestar amb llibertat individualment i col·lectivament, les seves opinions, sempre en el respecte als professors, als altres membres de la comunitat educativa, al caràcter propi i el projecte educatiu del centre. 

Dret a una orientació escolar i professional que asseguri la seva llibertat de decisió d’acord amb les seves aptituds, coneixements i capacitats.

Dret a la igualtat d’oportunitats, és a dir, a rebre una atenció especial i els ajuts necessaris si es troben en situació de risc o per compensar possibles mancances de tipus personal, familiar, econòmic o sociocultural.

Dret a una atenció especial i als ajuts necessaris en supòsits d’infortuni familiar o accident amb la finalitat de crear les condicions adequades que garanteixin una igualtat d’oportunitats real.

Dret a ser educat en la responsabilitat i a gaudir d’una convivència respectuosa i pacífica. 

DEURES DELS ALUMNES

Deure de respecte als altres, és a dir, a l’exercici dels drets i les llibertats dels altres membres de la comunitat escolar i en particular, l’exercici de les atribucions pròpies dels professors i de la direcció del centre.

Deure d’estudi que comporta l’aprofitament de les seves aptituds personals i dels coneixements que s’imparteixen amb la finalitat d’assolir una bona preparació humana i acadèmica. Aquest deure bàsic es concreta en l’obligació de:

– assistir a classe amb puntualitat, respectar el calendari escolar i l’horari establert i participar en les activitats formatives previstes a la programació general del centre,

– realitzar les tasques encomanades pel professorat en l’exercici de les seves funcions docents,

– esforçar-se en l’aprenentatge i en el desenvolupament de les capacitats personals

– respectar l’exercici del dret a l’estudi i la participació dels companys

Deure de respectar les normes de convivència

NORMES DE CONVIVÈNCIA

El col·legi Cor de Maria de Mataró, d’acord amb el seu caràcter propi i a fi d’aconseguir els objectius proposats en el Projecte Educatiu, proposa una sèrie de normes de convivència per tal d’afavorir l’EDUCACIÓ INTEGRAL I HARMÒNICA DE L’ALUMNE dins l’àmbit de la seva triple dimensió: personal, social i espiritual.

A fi de fer possible aquest progrés, les normes que indiquem volen elaborar formes cada vegada més justes i adequades de convivència i dominar aquelles habilitats, conductes i hàbits que permetin als alumnes actuar d’acord amb els principis i valors que han viscut i après a través de l’exemple i la vida quotidiana de l’escola.

1. Respecte al propi cos. Per tal d’educar per a la salut, cal:

1.1 Assistir a l’escola tenint cura de la pròpia higiene personal (per respecte als altres i a un mateix).

1.2 Cal·laborar a mantenir els lavabos en condicions (nets, tirar la cadena…) ja que són serveis d’ús comú

1.3 Evitar hàbits nocius que perjudiquin la salut. L’escola ajuda a desenvolupar una autèntica cultura preventiva en tota la comunitat educativa, basant-se en la normativa vigent de prevenció i assistència en matèria de substàncies que poden generar dependència. Qualsevol professor/a que evidencií la possessió de substàncies que puguin generar dependència per part dels alumnes, com per exemple el tabac, requisarà la substància en qüestió.

1.4 Evitar portar a l’alumne a l’escola, en cas de presentar simptomatologia d’alguna malaltia d’infecció contagiosa (cal esperar vint-i-quatre hores sense símptomes). En cas de pediculosi (polls) o similar es recomana efectuar el tractament adequat i no portar l’alumne a l’escola per evitar el contagi fins que s’hagin eradicat.

1.5 Portar l’autorització escrita del pare/mare/tutor legal (a recepció hi ha els impresos) i la corresponent recepta mèdica amb la dosi, en cas que calgui administrar algun tipus de medicació. L’escola no es pot responsabilitzar de mantenir en condicions adequades aquella medicació que requereixi conservació a baixes temperatures (nevera), per aquesta raó pot no admetre o administrar medicaments que exigeixin aquestes condicions.

1.6 No portar llaminadures a l’escola. Només amb motiu de sants o aniversaris es permetrà portar una llaminadura o un petit detall: llapis, goma o piruleta.. que es lliurarà a l’hora de la sortida (no es permeten pipes ni xiclets)

  • 1.7 A la classe d’EDUCACIÓ FÍSICA:
    Portar roba adequada i correcta: samarreta i xandall del col·legi i calçat adient.
  • Recollir els cabells llargs. ▪ No portar cadenes, braçalets, arracades, rellotges i/o penjolls.
  • Fer la classe amb unes sabatilles esportives adequades.
  • Dutxar-se després de la classe a partir de 4t d’E. Primària tenint en compte que:

-La dutxa sigui àgil.

-Cal portar: xancletes, sabó, tovallola i pinta d’ús personal.

-Cal posar-se una muda neta després de la dutxa.

Els alumnes que, per qualsevol motiu, no puguin fer Ed. Física tenen l’obligació d’assistir a aquesta activitat.

2. Respecte als altres. A fi de crear un profitós ambient de treball, afavorir el rendiment escolar de tothom, propiciar un ambient de convivència positiu i respectar el dret de la resta de l’alumnat al fet que no sigui pertorbada l’activitat normal en les aules, cal complir les següents normes:

2.1. Respectar i complir les decisions del personal de centre.

2.2. Participar i col·laborar activament amb la resta de membres de la comunitat escolar per tal d’afavorir el millor desenvolupament de l’activitat educativa, de la tutoria,de l’orientació i de la convivència en el centre.

2.3. Assistir a classe obligatòriament, sabent que:

– La no assistència sense justificació obliga a l’escola a prendre mesures.

– La repetida falta de puntualitat a l’escola pot comportar determinades sancions.

– Les faltes d’assistència i de puntualitat han de ser notificades pel pare/mare/tutor legal a ser possible amb antelació mitjançant el corresponent imprès de “Permís de sortida/absència” que facilita l’escola, per correu electrònic, per telèfon o per la plataforma de comunicació.

– No es permetrà als alumnes sortir de l’aula durant les hores de classe sense un motiu que es consideri urgent. Queda a criteri del professor si es tracta d’una urgència o necessitat. Preguem, doncs, que entrepans, trucades telefòniques, recollida de deures per malaltia dels alumnes…, es facin durant l’hora de l’esbarjo o en finalitzar les classes.

– Durant l’horari escolar, cal que els alumnes cal romanguin en el col·legi. Per sortir en casos especials seran autoritzats pel pare/mare/tutor legal, prèvia notificació mitjançant el corresponent imprès “Permís de sortida/absència” que facilita l’escola.

2.4. Per aconseguir l’atenció, l’estudi, el treball, l’ordre, el silenci i/o la participació de cadascú a les classes:

– El començament de les classes ha d’ésser diligent i immediat.

– No s’ha de molestar el company ni impedir el seu ritme de treball.

– Cal que cadascú tingui els estris que pugui necessitar.

– En els canvis de classe es conservarà l’ordre

2.5. Per a un millor aprofitament del temps d’esbarjo, els alumnes han de saber que:

– És obligatori baixar al pati.

– No es pot romandre a les aules, a les escales, o als passadissos sense l’autorització del tutor.

– Es pot jugar a qualsevol joc, sempre i quan no comporti cap perjudici físic ni psicològic.

 No es permet jugar amb pilotes de reglament. Si algun mestre o professor en veu alguna, la requisarà.

– S’han de respectar els llocs assignats per cada grup d’alumnes.

2.6. No està permès jugar a pilota al pati quinze minuts abans de les hores d’entrar i sortir del centre.

2.7. No és permès de romandre al pati després d’un quart de sis de la tarda, moment en què comencen les activitats extraexcolars.

2.8. Cal parlar en veu baixa pels passadissos, escales, trasllats, entrades i sortides.

2.9. No es pot fer ús de l’ascensor en cap cas si l’alumne no va acompanyat per un adult.

2.10. Cal saludar el personal del centre (entrades, sortides, passadissos…).

2.11. Respectar els companys, professors i personal del centre. No es consentiran paraules grolleres i malsonants i actituds poc respectuoses o desagradables.

2.12. Cal respectar les propietats dels companys (material escolar, pilotes, etc).

2.13. L’escola no es pot fer responsable dels objectes que porti l’alumne: material escolar, llibres de text, diners, joies, objectes de joc, aparells electrònics, ordinadors personals, cascs de moto… L’escola aconsella que la família tingui assegurats els aparells de valors

2.14. Recordar que els mitjans de comunicació de la família amb l’escola són:

– Trucades telefòniques.

– L’agenda escolar: S’ha de tenir sempre a mà, portant-la dins de la cartera. Cal conservar-la neta i en bon estat. Si es perd o no se’n fa un ús correcte se n’haurà de comprar una de nova.

– La plataforma de comunicació: Cal disposar de nom d’usuari i de password. Cal consultar-la assíduament.

– El correu electroni coorporatiu.

2.15. Lliurar els documents que han de retornar signats de casa (autoritzacions, participacions en actes diversos…) respectant els terminis.

2.16. Informar de qualsevol canvi de domicili, telèfon, correu electrònic (secretaria).

2.17. Cal assistir a l’escola amb una indumentària digna i correcta en tot moment, adient amb l’assistència a un centre de formació i cultura. S’entén per indumentària digna aquella que no pugui ser ofensiva als principis de la nostra institució, als professors o a la resta de companys (no ensenyar la roba interior, portar escots moderats, samarretes, pantalons i faldilles de llargades adients, evitant accessoris diversos i eslògans ofensius).

2.18. Portar la bata durant l’horari escolar tots els dies de la setmana els alumnes d’Educació Infantil fins a 4t de Primària i aquells en què les classes ho exigeixin (Visual i Plàstica a 5è i 6è d’E.Primària i pràctiques de laboratori d’ESO).

2.19. Portar marcades les bates, els xandalls, els jerseis i les peces d’abric amb el nom de l’alumne. També han de dur una veta per poder-les penjar. En cap cas, l’escola no es pot fer responsable de les peces de roba perdudes. Els objectes perduts restaran a la porteria un termini màxim de quinze dies

2.20. Tenir en tot moment el material necessari per a cada àrea/matèria per tal de seguir les classes amb profit i ocupar bé el temps. Restituir-lo el més aviat possible en cas de pèrdua. Els alumnes podran deixar a l’escola el material que no necessitin per estudiar i/o fer deures (el mestres/tutors els ajudaran a organitzar-se).

2.21. Fer ús apropiat dels llibres, de la carpeta i de l’agenda escolar del col·legi i de l’ordinador (ESO).

2.22. Recordar que no està permès:

– Subratllar, escriure o guixar els llibres de text amb bolígraf, fluorescent i/o retoladors. En aquests casos, només es pot utilitzar el llapis.

– Utilitzar corrector tipus Typp-Ex líquid (només ROLLER).

– Donar permís per sortir de l’aula a demanar material a companys d’altres aules

2.23. Desconnectar qualsevol tipus de dispositius electrònic i guardar-lo a la cartera o a la butxaca quan s’entri a l’escola (no es permet que estiguin a la vista de professors i/o companys). Només es permetrà l’ús d’aparells reproductors multimèdia amb finalitats pedagògiques i sota l’autorització del mestre/professor. Quan soni i/o es vegi un dispositiu electrònic, es podrà sancionar a l’alumne/a.

2.24. La recepcionista no podrà recollir dossiers i/o treballs.

3. Respecte al medi físic i natural. Per aconseguir mantenir l’equilibri amb el medi ambient.

3.1. Els alumnes, tot respectant-se i respectant els altres, han de:

– Mantenir sempre les classes ben ordenades.

– Utilitzar correctament i compartir els béns mobles i les instal·lacions del centre, tenint cura dels materials o instal·lacions, parets, taules, cadires,…

– Complir la normativa de les diferents aules.

– Utilitzar les papereres i els contenidors per a mantenir nets els patis, la classe i el col·legi en general, separant-ne adequadament les deixalles que es puguin reciclar.

– Mantenir endreçats en els seus pupitres i tenir cura deñs llibres i objectes personals.

– No menjar pels passadissos. Els esmorzars no es desembolicaran fins arribar al pati.

3.2. A les excursions i visites culturals cal respectar les instal·lacions que es visiten, les plantes, els jardins i els parcs.

Normalment, en les excursions i convivències no és necessari portar diners. Pot haver-hi excepcions; en cas de ser així, ja es notificarà.

3.3. Els alumnes que intencionadament o per negligència causin danys a les instal·lacions del centre o al seu material, o bé el sostreguin, estan obligats a reparar el dany o a restituir el que hagin sostret. En tot cas, la responsabilitat civil correspon als pares o representants legals dels alumnes en els temes previstos en la legislació vigent.

3.4. Cal no deixar córrer innecessàriament l’aigua del lavabo mentre ens rentem les mans i apagar els llums després d’utilitzar el servei, a fi d’estalviar energia.

 

4. Respecte als valors universals (pau, solidaritat, llibertat i justícia). Per això és convenient:

4.1 Respectar el Caràcter Propi del Centre, d’acord amb la legislació vigent.

4.2 Participar a les activitats de caire socail i espiritual: convivències, campanyes,… ja que afavoreix la formació integral.

4.3 Seguir aquests models de conducta de l’escola cristiana

4.3.1. Diàleg per afavorir la comunicació i el coneixement mutu en un ambient de confiança recíproca.

4.3.2. Esperit crític i creador per a preparar l’alumne per a col·laborar en una autèntica transformació de la societat.

4.3.3. Respecte a la llibertat de consciència i les conviccions religioses, morals i ideològiques, com també la dignitat, la integritat i la intimitat de tots els membres de la comunitat educativa. 4.3.4. No discriminació de cap membre de la comunitat educativa per raó de naixement, raça, sexe o per qualsevol altra circumstància personal o social.

4.4. Participar en les activitats culturals programades pel col·legi: museus, teatres, audicions musicals, projeccions cinematogràfiques, excursions, colònies, ja que totes aquestes activitats van encaminades a la formació cultural i personal de l’alumne, per això cal:

– Ser molt puntual, ja que l’autocar marxarà a l’hora prevista.

– Atendre en tot moment les consignes dels professors.

– Escoltar amb interès.

5. Respecte i valoració dels trets propis de Catalunya i de la seva realitat sociocultural a fi de prendre consciència d’aquesta realitat fruit de la nostra història.

És convenient:

5.1 Emprar la llengua catalana com a vehicle de comunicació en totes les relacions de la vida escolar.

5.2 Participar en les tradicions i costums que s’organitzen a l’escola (concurs de nadales, caramelles, concursos literaris…)

5.3 Participar en les activitats culturals programades pel col·legi: museus, teatres, audicions musicals, projeccions cinematogràfiques, excursions, colònies, ja que totes aquestes activitats van encaminades a la formació cultural i personal de l’alumne.

 

Aquestes normes regiran tant dins del centre com en qualsevol activitat organitzada per l’escola fora del centre escolar.

La no observació d’aquestes normes pot suposar la imposició de certes MESURES CORRECTORES regulades en el decret 279/2006, de 4 de juliol sobre drets i deures de l’alumnat i regulació de la convivència en els centres i en el decret 102/2010, d’autonomia els centres educatius.

El descontent i l’oposició sistemàtica a l’esperit i a les normes de l’escola, suposen que aquest centre potser no és el millor per a l’alumne.

C/ La Riera, 58
08301 Mataró
Tel. 93 790 10 53
cordemaria@cordemariamataro.cat
www.cordemariamataro.cat

icon-car.pngFullscreen-Logo
Cor de Maria - Mataró

s'està carregant el mapa - espereu...

Cor de Maria - Mataró 41.540240, 2.444790

Segueix-nos a: