PROGRAMACIÓ GENERAL DEL CENTRE

 

 

 

 

La incorporació a la societat

L’actual sistema educatiu, que s’inscriu en el marc d’una societat democràtica, intenta impulsar un model que faciliti la incorporació dels futurs ciutadans a la societat amb els valors que li són propis.

La diversitat cultural

La confluència amb Europa i l’obertura de fronteres significa la presència d’altres cultures en el nostre àmbit social i escolar. L’escola té el repte d’educar en el respecte per la diversitat cultural i motivar l’interès per conèixer-la.

L’interculturalisme s’ha de potenciar a partir del coneixement i la identificació amb la cultura nacional, perquè és a partir de la valoració del que és propi que es pot estimular el coneixement i la valoració del que és aliè.

Principis i valors

Aquest protagonisme dels principis i els valors ètics en l’educació, i la transmissió de les fonts de la cultura pròpia i de les cultures alienes que permeten conèixer la realitat social i natural, i interactuar-hi de forma positiva, són objectius de l’actual sistema educatiu i raons que precedeixen els canvis proposats.

El desenvolupament de les capacitats

Els canvis d’ordre econòmic, tecnològic i laboral cada vegada són més importants. Si el sistema educatiu té com una de les finalitats formar adequadament per incorporar els individus a la vida activa, aquesta formació ha de desenvolupar les capacitats següents:

  • la comprensió
  • la presa de decisions
  • l’habilitat per acomodar-se a situacions noves
  • la responsabilitat en el treball
  • la valoració de l’esforç i
  • el treball en equip

En definitiva, la capacitat d’aprendre.

L’aprenentatge significatiu

L’actual sistema educatiu entén l’aprenentatge com un procés global.

Quan l’alumne entén allò que aprèn, i ho pot relacionar amb els coneixements que ja té adquirits, es parla d’aprenentatge significatiu. Aquest tipus d’aprenentatge dóna als alumnes elements per interpretar millor la realitat i afavoreix que aquests coneixements es puguin ampliar i estructurar, de manera que facilitin aprenentatges posteriors i que l’aprenentatge esdevingui funcional.

Per afavorir l’aprenentatge des d’aquesta perspectiva, cal detectar quins són els coneixements previs que els alumnes tenen dels continguts a treballar, i així proposar activitats d’aprenentatge que ampliïn i estructurin aquests coneixements de forma comprensible i facilitadora d’aprenentatges posteriors.

 

Coneixements i habilitats

Segons aquesta concepció, que s’anomena constructivista, a més de l’adquisició dels coneixements, té un valor primordial la forma en què l’alumne els adquireix, és a dir, les habilitats que desenvolupa i que podrà transferir a altres aprenentatges.

L’atenció a la diversitat

Un element primordial del sistema educatiu és el tractament de les diferències, l’atenció a la diversitat.

Una escola comprensiva

Una escola comprensiva és aquella que ofereix a tots els alumnes les mateixes possibilitats: que accepta que aquests són diferents, que aprenen amb ritmes diferents, però, sobretot, que tots poden aprendre.

Aquest plantejament pretén ajustar el que cal ensenyar a les possibilitats d’aprendre de cadascun dels alumnes, tenint en compte que tot individu és susceptible d’incrementar els seus coneixements encara que sigui a través de camins diferents.

L’avaluació

L’avaluació, en aquest sentit, permet regular i milorar els processos educatius, ja que el seu objectiu és comprovar els resultats del procés d’aprenentatge per establir-hi les correccions necessàries i ajudar els alumnes a progressar atenent a les seves característiques específiques.

Programació general anual curs 2020-21

Horari, calendari i dates curs 2020-2021

C/ La Riera, 58
08301 Mataró
Tel. 93 790 10 53
cordemaria@cordemariamataro.cat
www.cordemariamataro.cat

icon-car.pngFullscreen-Logo
Cor de Maria - Mataró

s'està carregant el mapa - espereu...

Cor de Maria - Mataró 41.540240, 2.444790

Segueix-nos a: